file {ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ}.

Περισσότερα
04/03/2008 13:28 #43 από VAGAIOS
VAGAIOS δημιούργησε το θέμα: {ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ}.
Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου
Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Tις διατάξεις : α) του άρθρου 22 , παρ.3 του Ν. 992/79 ''περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαικάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων '' (ΦΕΚ 280Α / 21-12-79 ) β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 '' Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα '' (ΦΕΚ Α137) όπως το άρθρο 29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 '' Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων , τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων , βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις'' (ΦΕΚ Α157) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 '' Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις '' (ΦΕΚ Α38). γ) του Ν.Δ. 243/69 ''περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής '' άρθρο 1 παρ. 2 (ΦΕΚ 144/Α/1969) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.427/76 (ΦΕΚ 230/Α/1976). 2. Την αριθμ. 440756/30-12-1985 απόφαση Υπ. Γεωργίας « Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών » (ΦΕΚ 124/Β/26-3-86), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 454372/30-1-1987 ( ΦΕΚ 111/Β/87 ) ομοία. 3. Την αριθμ. 361896/2-10-1987 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αμπέλου » ( ΦΕΚ 566/Β/26-10-1987). 4. Την αριθμ. 289965/1-5-1987 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Εγγραφή ποικιλιών αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών » ( ΦΕΚ 274/Β/2-6-1987), όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 290779/13-3-1997 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας ( ΦΕΚ 193/Β/17-3-1997 ). 5. Τις διατάξεις των κανονισμών: α) Καν.(ΕΚ) αριθ.1493/1999 του Συμβουλίου (L 179/14-7-1999) “για την Κοινή Οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς” και ιδιαίτερα το άρθρο 19 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν.(ΕΚ) 2585/2001. β) Καν. (ΕΚ) αριθ. 1227/2000 της Επιτροπής (L 143/16-6-2000) “περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 1493/1999 για το δυναμικό παραγωγής” και ιδίως το άρθρο 20 αυτού όπως τροποποιήθηκε με τους Καν. (ΕΚ) 1253/2001 και 1342/2002. 6. Την εισήγηση της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 371353/16-5-2001 απόφαση Υπουργού Γεωργίας. 7. Την αριθμ. 399580/30-10-2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας». 8. Το γεγονός ότι απο τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Άρθρο Ι Για τις ανάγκες της ταξινόμησης των ποικιλιών αμπέλου της παρούσας Απόφασης, καθορίζουμε ένδεκα (11) αμπελουργικά διαμερίσματα στη Χώρα και τις Διοικητικές Μονάδες οι οποίες τα απαρτίζουν, λαμβάνοντας υπόψη την συχνότητα εμφάνισης των ποικιλιών στις διάφορες αμπελουργικές περιοχές της καθώς και τις επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες σε αυτές προς διευκόλυνση της ταξινόμησης ως εξής: 1. Πελοπόννησος ( Ν.Α. Αργολίδας, Ν.Α. Αρκαδίας, Ν.Α. Αχαίας, Ν.Α. Ηλείας Ν.Α. Κορινθίας, Ν.Α. Λακωνίας και νήσος Κύθηρα, Ν.Α. Μεσσηνίας ) 2. Στερεά Ελλάδα ( Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, Ν.Α. Αν. Αττικής, Ν.Α. Δυτ. Αττικής, Ν.Α. Αθηνών, Ν.Α. Πειραιώς πλην της νήσου Κυθήρων, Ν.Α. Βοιωτίας, Ν.Α. Εύβοιας, Ν.Α. Ευρυτανίας, Ν.Α. Φθιώτιδας, Ν.Α. Φωκίδας ) 3. Θεσσαλία ( Ν.Α. Καρδίτσας, Ν.Α. Λάρισσας, Ν.Α. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, Ν.Α. Τρικάλων ) 4. Ήπειρος( Ν.Α. Αρτας, Ν.Α. Θεσπρωτίας, Ν.Α. Ιωαννίνων, Ν.Α. Πρέβεζας) 5. Μακεδονία ( Ν.Α. Γρεβενών, Ν.Δ. Δράμας, Ν.Α. Ημαθίας, Ν.Α. Θεσσαλονίκης, Ν.Δ. Καβάλας, Ν.Α. Καστοριάς, Ν.Α. Κιλκίς, Ν.Α. Κοζάνης, Ν.Α. Πέλλας, Ν.Α. Πιερίας, Ν.Α. Σερρών, Ν.Α. Χαλκιδικής, Ν.Α. Φλώρινας ) 6. Θράκη ( Ν.Α. Εβρου, Ν.Δ. Ξάνθης, Ν.Α. Ροδόπης ) 7. Βόρειο Αιγαίο ( Ν.Α. Λέσβου, Ν.Α. Χίου, Ν.Α. Σάμου ) 8. Κυκλάδες ( Ν.Α. Κυκλάδων ) 9. Δωδεκάνησα ( Ν.Α. Δωδεκανήσου ) 10. Κρήτη ( Ν.Α. Ηρακλείου, Ν.Α. Λασιθίου, Ν.Α. Ρεθύμνου, Ν.Α. Χανίων ) 11. Ιόνια νησιά ( Ν.Α. Ζακύνθου, Ν.Α. Κερκύρας, Ν.Α Κεφαλληνίας, Ν.Α. Λευκάδας ) Αρθρο ΙΙ Η ταξινόμηση των ποικιλιών αμπέλου στην κατηγορία των συνιστωμένων και επιτρεπομένων κατά χρήση (ήτοι οινοποιήσιμες - επιτραπέζιες - ποικιλίες για ειδική χρήση και ποικιλίες υποκειμένων αμπέλου ) κατά Αμπελουργικό Διαμέρισμα, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Νομαρχιακό Διαμέρισμα και Νήσο εμφαίνεται στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η υπ αρ. 406493/12-12-2000 Υπουργική απόφαση περί ταξινόμησης των ποικιλιών αμπέλου. Συνημμένα: Παράρτημα Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ανήκει στην αριθμ. 306590/28-11-2002 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας) ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συνιστώμενες : AγιωργίτικοΝ, Ασύρτικο Β, Λαγόρθι B(1), Μαλαγουζιά Β, Μοσχοφίλερο Rs(1) (φιλέρι), Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ρομπόλα Β(1), Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Merlot N, Syrah N. Επιτρεπόμενες: Ασπρούδες B(3), Kολλινιάτικο Ν, Μαυρούδια Ν (3). Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 1.1: Ν. Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Συνιστώμενες : Αθήρι Β, Θράψα Ν, Κυδωνίτσα Β, Ροκανιάρης Β, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο ), Σκλάβα Β, Gewurztraminer Rs, Sauvignon blanc B. Επιτρεπόμενες: Βοϊδομάτης Ν, Greco Β (2) (Greco di Tufo), Mourvedre Ν, Viognier B. 1.2: Ν. Α. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Συνιστώμενες :Ασπρούδες B, Γλυκερήθρα B, Gewurztraminer Rs (1), Riesling B, Sauvignon blanc B. Επιτρεπόμενες: Ρεφόσκο Ν, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο ), Φωκιανό Ν, Μαυροδάφνη Ν(2). 1.3: Ν. Α. ΑΧΑΪΑΣ Συνιστώμενες : Αθήρι Β, Αυγουστιάτης Ν, Βολίτσα μαύρη Ν, Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι, Βοστίλιδας), Μαυροδάφνη Ν, Καλαβρυτινό Μαύρο Ν, Κορινθιακή Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Sauvignon blanc B, Ugni blanc B, Gewurztraminer Rs (1), Riesling B, Grenache rouge Ν. Επιτρεπόμενες : Βολίτσα άσπρη Β, Κοριτσάνος Ν, Μυγδάλι Β, Ασπρούδα Πατρών Β (Σανταμεριάνα), Ποταμίσι Β, Χονδρόμαυρο Καλαβρύτων Ν, Ψιλόμαυρο Καλαβρύτων Ν. 1.4: Ν. Α. ΗΛΕΙΑΣ Συνιστώμενες : Αυγουστιάτης Ν, Μαυροδάφνη Ν, Ρεφόσκο Ν, Σκιαδόπουλο B (Σαχάρα), Carignan N, Grenache rouge N, Ugni blanc B, Sauvignon blanc B. Επιτρεπόμενες: Κορινθιακή Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Σουλτανίνα Β, Mourvedre N , Viognier B . 1.5: Ν. Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Συνιστώμενες : Αθήρι Β, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη , Κουντούρα άσπρη, Σακέικο),Sauvignon blanc B. Επιτρεπόμενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β, Pinot noir N(2) . 1.6: Ν. Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑ Συνιστώμενες : Αηδάνι άσπρο Β, Αθήρι Β, Θράψα Ν, Κυδωνίτσα Β, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Μονεμβασιά Β, Λημνιώνα Ν, Πετρουλιανός Β, Ποταμίσι Β (Ποταμίσιο λευκό ), Carignan N, Ugni blanc B. Επιτρεπόμενες: Βοϊδομάτης Ν, Θραψαθήρι Β. 1.7: Ν. Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνιστώμενες: Μονεμβασιά Β, Carignan N, Cinsaut N, Grenache blanc B, Grenache rouge N, Ugni blanc B. Επιτρεπόμενες: Βοϊδομάτης Ν, Γουστολίδι Β (Βοστίλιδας, Αυγουστολίδι), Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Ρεφόσκο Ν, Σαββατιανό Β (Σακέικο, Κουντούρα άσπρη, Δουμπραίνα άσπρη), Φωκιανο Ν, Arintho B, Tempranillo N, Κορινθιακή Ν. 2. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συνιστώμενες : Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Μαλαγουζιά Β, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ), Σαββατιανό Β (Σακέικο, Κουντούρα άσπρη, Δουμπραίνα άσπρη ), Cabernet Sauvignon N, Merlot N, Syrah N, Sauvignon blanc N, Carignan N. Επιτρεπόμενες: Ugni blanc B. Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 2.1: Ν. Α. ΑΘΗΝΩΝ–Ν. Α. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ–Ν. Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ–Ν. Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (πλην Ν. Κυθήρων) Συνιστώμενες: Aγιωργίτικο Ν, Αηδάνι άσπρο Β, Λημνιό Ν (Καλαμπάκι), Λημνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό,Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Chardonnay B, Grenache rouge N, Riesling B(1). Επιτρεπόμενες: Αηδάνι μαύρο Ν(2), Μαυρούδι Ν(3), Φωκιανό Ν, Viognier B. 2.2: Ν. Α. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Συνιστώμενες : Aγιωργίτικο Ν, Βολίτσα μαύρη Ν, Ρεφόσκο Ν, Ρομπόλα Β. Επιτρεπόμενες: Κοριτσάνος Ν, Μαυρούδι Ν(3), Μυγδάλι Β. 2.3: Ν. Α. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Συνιστώμενες:Aγιωργίτικο Ν, Cabernet franc N, Chardonnay B, Grenache rouge N, Grenache blanc B. Επιτρεπόμενες:Καστελιώτικο Ν, Κορίθι Ν, Μουδιάτικο Ν, Μούχταρο Ν, Μοσχοφίλερο Rs(1), Ραζακί Β (Κέρινο), Aglianico N(2), Grecanico B(2), Greco B(2) ( Greco di Tufo ). 2.4: Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ Συνιστώμενες:Aγιωργίτικο Ν, Αηδάνι άσπρο Β, Λημνιό Ν (Καλαμπάκι), Λιάτικο Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Μονεμβασιά Β, Grenache rouge N, Grenache blanc Β. Επιτρεπόμενες: Βραδυανό Ν, Καραμπραΐμης Ν, Ρητινό Ν, Μοσχοφίλερο Rs, Maccabeu B. 2.5: Ν. Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Συνιστώμενες:--- Επιτρεπόμενες: Ασπρούδες Β, Κοντοκλάδι Β. 2.6: Ν. Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Συνιστώμενες:Αηδάνι άσπρο Β, Λημνιό Ν(Καλαμπάκι), Ρομπόλα Β, Cabernet franc N, Chardonnay B, Grenache rouge N. Επιτρεπόμενες: Αηδάνι μαύρο Ν(2), Βραδυανό Ν, Κοντοκλάδι Β, Μαυρούδι Ν (3), Ρεφόσκο Ν, (Aglianico N(2), Greganico B (2), Greco B(2) (Greco di Tufo), Garganega B(2), Grechetto B(2), Scioppettino N(2), Verdicchio Bianco B(2)), Semillon Β(2). 2.7: Ν. Α. ΦΩΚΙΔΑΣ Συνιστώμενες: --- Επιτρεπόμενες: Κορίθι Ν, Μαυρούδι Ν(3), Μούχταρο Ν, Σκυλοπνίκτης Ν ( Σκυλόκλημα), Φωκιανό Ν. 3. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνιστώμενες: Ασύρτικο Β, Λημνιό Ν, Ροδίτης Rs ( Αλεπού), Cabernet Sauvignon N, Syrah N. Επιτρεπόμενες: Μπατίκι Β, Cinsaut Ν. Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α : 3.1: Ν. Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συνιστώμενες: Λημνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαύρο Μεσενικόλα Ν, Ντεμπίνα Β, Carignan N, Chardonnay B. Επιτρεπόμενες : Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Σέφκα Ν. 3.2: Ν. Α. ΛΑΡΙΣΑΣ Συνιστώμενες: Κρασάτο Ν, Λημνιώνα Ν, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Ντεμπίνα Β, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Σταυρωτό Ν (Αμπελακιώτικο μαύρο), Carignan N, Chardonnay B, Grenache rouge N, Maccabeau B, Sauvignon blanc B, Merlot N. Επιτρεπόμενες: Βερτζαμί Ν, Καρτσιώτης Ν, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο), Alicante Bouschet N, Grand noir N(2), Ugni blanc B. 3.3: Ν. Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Συνιστώμενες: Λημνιό Ν (Καλαμπάκι), Λημνιώνα Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη ), Μονεμβασιά Β, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη , Κουντούρα άσπρη, Σακέικο). Επιτρεπόμενες: Ασπρούδες Β(3), Βραδυανό Ν, Κουμιώτης Β, Κρασάτο Ν, Μαυρούδι Ν(3), Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα ), Ρητινό Ν, Σταυρωτό Ν (Αμπελακιώτικο μαύρο ), Συκιώτης Ν, Φιλέρι Rs(3), Ugni blanc B. 3.4: Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Συνιστώμενες: Μαλαγουζιά Β, Ντεμπίνα Β, Ζαλοβίτικο Ν, Μοσχάτο Αμβούργου Ν. Επιτρεπόμενες: Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα ). 4. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συνιστώμενες: Μαλαγουζιά Β, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ). Επιτρεπόμενες: --- Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 4.1: Ν. Α. ΑΡΤΑΣ Συνιστώμενες: --- Επιτρεπόμενες: Ασπρούδες Β(3), Μαυρούδι Ν(3). 4.2: Ν. Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Συνιστώμενες: --- Επιτρεπόμενες: Ασπρούδες Β(3), Μαυρούδι Ν(3), Κοντοκλάδι Β, Ντεμπίνα Β. 4.3: Ν. Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Συνιστώμενες: Ντεμπίνα Β, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Gewurztraminer Rs, Merlot N, Riesling B. Επιτρεπόμενες: Βλάχικο Ν, Μπεκάρι Ν, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα). 4.4: Ν. Α. ΠΡΕΒΕΖΗΣ Συνιστώμενες: Ντεμπίνα Β. Επιτρεπόμενες: Ασπρούδες Β(3), Βερτζαμί Ν, Κορίθι λευκό Β, Μαυρούδι Ν(3). 5. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συνιστώμενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Λημνιό Ν (Καλαμπάκι , Ντουρού Καρά), Μαλαγουζιά Β, Μοσχόμαυρο Ν, Ροδίτης Rs ( Αλεπού ), Cabernet Sauvignon N ,Chardonnay B, Merlot N, Sauvignon blanc B, Syrah N. Επιτρεπόμενες: Ζουμιάτικο Β (Δαμιάτης), Μπατίκι Β, Παμίδι Ν, Σέφκα Ν, Cinsaut N, Ugni blanc B. Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 5.1: Ν. A. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Συνιστώμενες : Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα),Gewurztraminer Rs, Riesling B. Επιτρεπόμενες : Βοϊδομάτης Ν, Λιάτικο Ν, Σταυρωτό Ν (Αμπελακιώτικο μαύρο). 5.2: Ν. Δ. ΔΡΑΜΑΣ Συνιστώμενες : Cabernet franc N , Grenache rouge N, Semillon B. Επιτρεπόμενες: AγιωργίτικοΝ, Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ρομπόλα Β(2), Φωκιανό Ν, Gewurztraminer Rs, Riesling B, Viognier B, Grecanico B(2), Greco B(2) (Greco di Tufo). 5.3: Ν. A. ΗΜΑΘΙΑΣ Συνιστώμενες : Νεγκόσκα Ν, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα). Επιτρεπόμενες: Μαυρούδι Ν(3), Πρικνάδι Β. 5.4: Ν. A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συνιστώμενες : Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache rouge N. Επιτρεπόμενες : Ντεμπίνα Β(2), Ραζακί Β (Κέρινο), Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο), Mourvedre N, Viognier B. 5.5: Ν. Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνιστώμενες : Cabernet franc N. Επιτρεπόμενες : Ραζακί Β (Κέρινο), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β. 5.6: Ν. A. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Συνιστώμενες : Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα). Επιτρεπόμενες : --- 5.7: Ν. A. ΚΙΛΚΙΣ Συνιστώμενες: Νεγκόσκα Ν, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache rouge N. Επιτρεπόμενες: Σταυρωτό Ν (Αμπελακιώτικο μαύρο ), Sylvaner B. 5.8: Ν. A. ΚΟΖΑΝΗΣ Συνιστώμενες : Νεγκόσκα Ν, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewurztraminer Rs, Riesling B . Επιτρεπόμενες: Κορίθι Ν, Κουκούλι Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Πρικνάδι Β, Σαββατιανό Β (Σακέικο, Κουντούρα άσπρη, Δουμπραίνα άσπρη), Χονδρόμαυρο Ν(3). 5.9: Ν. A. ΠΕΛΛΑΣ Συνιστώμενες: Νεγκόσκα N, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα). Επιτρεπόμενες: AγιωργίτικοΝ, Όψιμο Εδέσσης Β (Αμάσσι, Καρατζόβας, Φούστανη), Σταυρωτό Ν (Αμπελακιώτικο μαύρο), Mourvedre N. 5.10: Ν. A. ΠΙΕΡΙΑΣ Συνιστώμενες: Λημνιώνα Ν, Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Grenache rouge N. Επιτρεπόμενες: Aγιωργίτικο Ν, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο), Κουκούλι Β. 5.11: N. A. ΣΕΡΡΩΝ Συνιστώμενες: Cabernet franc N. Επιτρεπόμενες: Αγούμαστος Β, Ασπρούδα Σερρών Β, Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β. 5.12: Ν. A. ΦΛΩΡΙΝΗΣ Συνιστώμενες: Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Gewurztraminer Rs, Riesling B. Επιτρεπόμενες: Aγιωργίτικο Ν, Cabernet franc N, Negro amaro N(2) , Pinot noir N(2). 5.13: Ν. A. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Συνιστώμενες: Ξινόμαυρο Ν (Ξινόγκαλτσο, Ποπόλκα), Cabernet franc N, Grenache rouge N. Επιτρεπόμενες: Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Ραζακί Β (Κέρινο), Φωκιανό Ν, Mourverdre N, Viognier B. 6. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ Συνιστώμενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Λημνιό Ν (Καλαμπάκι), Λημνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μοσχόμαυρο Ν, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache rouge N, Merlot N, Sauvignon blanc B, Syrah N. Επιτρεπόμενες: Ζουμιάτικο Β(Δαμιάτης), Μαυρούδι Ν(3), Μπατίκι Β, Παμίδι Ν, Σέφκα Ν, Φωκιανό Ν, Cinsaut N, Mourverdre N, Ugni blanc B. Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 6.1: Ν. Α. ΕΒΡΟΥ Συνιστώμενες : --- Επιτρεπόμενες : Όψιμο Σουφλίου Β. 6.2: Ν. Δ. ΞΑΝΘΗΣ Συνιστώμενες: --- Επιτρεπόμενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β. 6.3: Ν. Α. ΡΟΔΟΠΗΣ Συνιστώμενες: --- Επιτρεπόμενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β. 7. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 7.1: Ν. Α. ΛΕΣΒΟΥ Συνιστώμενες: Λημνιό Ν (Καλαμπάκι), Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη). Επιτρεπόμενες: Αγιαννιώτικο Ν, Αυγουστιάτης Ν, Βάφτρα Ν, Φωκιανό Ν. Επί πλέον ανά νήσο : Νήσος Λέσβου: Συνιστώμενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β. Επιτρεπόμενες: Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο), Καλλονιάτικο Ν. Νήσος Λήμνου: Συνιστώμενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β. Επιτρεπόμενες: Φωκιανό Ν. 7.2: Ν. Α. ΧΙΟΥ Συνιστώμενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β. Επιτρεπόμενες: Αγιαννιώτικο Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Φωκιανό Ν, Χιώτικο κρασερό Ν. 7.3: Ν. Α. ΣΑΜΟΥ Συνιστώμενες: --- Επιτρεπόμενες: Αγιαννιώτικο Ν, Βάφτρα Ν, Κοτσιφάλι Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Ρητινό Ν, Φωκιανό Ν. Επί πλέον ανά νήσο : Νήσος Σάμος : Συνιστώμενες: Μοσχάτο άσπρο Β. Επιτρεπόμενες: Αυγουστιάτης Ν. Νήσος Ικαρία Συνιστώμενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β. Επιτρεπόμενες: Μπεγλέρι B. 8. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Συνιστώμενες : Αηδάνι άσπρο Β, Αηδάνι Μαύρο Ν, Αθήρι Β, Αθήρι μαύρο Ν( Μαυράθηρο), Ασύρτικο Β, Μονεμβασιά Β ( Μονοβασιά, Μονομβασίτικο ), Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Ποταμίσι Β (Ποταμίσιο λευκό). Επιτρεπόμενες: Αγιαννιώτικο Ν, Αρμελετούσα Ν, Ασπρούδα Σαντορίνης Β, Αυγουστιάτης Ν, Βάφτρα Ν (Βάψα), Βάφτρα άσπρη Β, Βοϊδομάτης Ν, Βοϊδομάτης άσπρος Β, Γαϊδουριά Β, Δαφνί Β (Δαφνιά), Θράψα Ν, Θραψαθήρι Β, Κατσανό Β, Κοτσιφάλι Ν, Κουμάρι Ν, Κυδωνίτσα Β, Λημνιό Ν (Καλαμπάκι), Λημνιώνα Ν, Μαλαγουζιά Β, Μανδηλαριά άσπρη Β, Μαυροκόρακας Ν (Μαυροκόκορας), Μαυροτράγανο Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Μοσχάτο μαύρο Ν, Μαλουκάτο Β, Ξερομαχαιρούδα Β, Πλατάνι Β, Πλυτό Β, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ροκανιάρης Β, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο), Σεριφιώτικο Ν, Σταυροχιώτης Β, Φλασκασύρτικο Β, Φωκιανό Ν. Επί πλέον για τη νήσο Θήρα και Θηρασιά: Συνιστώμενες: Βοϊδομάτης Ν, Μαυροτράγανο Ν, Πλατάνι Β. Επιτρεπόμενες: Αγριογλυκάδι B, Γλυκάδι B, Κρητικό B. Επί πλέον για τη νήσο Σύρο : Συνιστώμενες: --- Επιτρεπόμενες: Chardonnay B. 9. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συνιστώμενες : Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη ), Μοσχάτο άσπρο Β και Μοσχάτο Τράνι Β(Συνιστώμενες μόνο στην οριοθετημένη περιοχή Ονομασίας Προελεύσεως Ελεγχομένης«Μοσχάτος Ρόδου»), Cabernet Sauvignon N, Grenache rouge N, Syrah N, Ugni blanc B. Επιτρεπόμενες:Διμηνίτης Ν, Μαλαγουζιά Β, Ραζακί Β(Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Φωκιανό Ν, Cinsaut N, Chardonnay B, Merlot N, Mourverde N, Sauvignon blanc B. 10. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Συνιστώμενες: Αθήρι Β, Βηλάνα Β, Θραψαθήρι Β, Κοτσιφάλι Ν, Λαδικινό Ν, Λιάτικο Ν, Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη), Μοσχάτο Β (Μοσχάτο Σπίνας, Μοσχάτο Μάζας), Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Grenache rouge N, Syrah N. Επιτρεπόμενες: Ραζακί Β(Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Ugni blanc B. Επί πλέον των ανωτέρω ποικιλιών ανά Ν. Α.: 10.1: Ν. Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συνιστώμενες : Βιδιανό Β, Δαφνί Β (Δαφνιά), Πλυτό Β, Chardonnay B, Sauvignon blanc B. Επιτρεπόμενες:Κοτσιφολιάτικο Ν, Malvasia Bianca di Candia B(2), Malvasia di Candia Aromatica B(2), Merlot N, Mourverde N, Sylvaner B. 10.2: Ν. Α. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Συνιστώμενες : Ασύρτικο Β, Θράψα Ν, Μοσχάτο άσπρο Β, Chardonnay B, Grenache blanc B. Επιτρεπόμενες: Πλυτό Β, Ραζακί Β (Κέρινο), Merlot N, Semillon B(2), Viognier B. 10.3: Ν. Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Συνιστώμενες: Βιδιανό Β. Επιτρεπόμενες: Βαλαΐτης Β, Δερματάς Β, Ρωμέϊκο Ν, Τσαρδάνα Ν. 10.4: Ν.Α. ΧΑΝΙΩΝ Συνιστώμενες: Maccabeu B. Επιτρεπόμενες: Ρωμέϊκο Ν, Τσαρδάνα Ν, Φωκιανό Ν, Alicante Bouschet N. 11. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 11.1: Ν. Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Συνιστώμενες: Αυγουστιάτης Ν, Γουστολίδι Β (Βοστίλιδας, Αυγουστολίδι ), Κατσακούλιας Ν, Κορίθι Β, Μοσχατέλλα Β ( Μοσχαρδίνια ), Μυγδάλι Β, Παύλος Β, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ρομπόλα Β, Σκιαδόπουλο Β (Σαχάρα). Επιτρεπόμενες: Αρετή Β, Ασπρούδες Β3, Βιολεντό Rs, Βοϊδομάτης Ν, Βόσσος Β, Κοζανίτης Β, Κοντοκλάδι Β, Κοκκινοβοστίτσα Ν, Κορινθιακή Ν, Κουτσουμπέλι Rs, Λαγόρθι Β, Μαυροδάφνη Ν, Ρομπόλα κόκκινη Ν, Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, Κουντούρα άσπρη, Σακέικο), Σκυλόκλημα Β, Σκυλοπνίχτης Ν (Σκυλόκλημα), Τουρκοπούλα Rs, Φιλέρι Rs, Cabernet Sauvignon N. 11.2: Ν. Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Συνιστώμενες: Αρακλινός Ν, Αυγουστιάτης Ν, Γουστολίδι Β (Βοστίλιδας, Αυγουστολίδι ), Ζακυνθινό Β, Θειακό Ν, Κορινθιακή Ν, Μαυροδάφνη Ν, Μοσχατέλλα Β ( Μοσχαρδίνια ), Μοσχάτο άσπρο Β, Παπαδικό Ν, Ροδίτης Rs (Αλεπού), Ρομπόλα Β, Σκιαδόπουλο Β (Σαχάρα), Chardonnay B, Sauvignon blanc B. Επιτρεπόμενες: Κορφιάτης Ν, Μοσχοφίλερο Rs, Σκυλοπνίχτης Ν (Σκυλόκλημα), Τσαούσι Β, Φειδιά Ν. 11.3: Ν. Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Συνιστώμενες:Κακοτρύγης Β, Πετροκόριθο μαύρο Ν, Ροδίτης Rs (Αλεπού ), Σκοπελίτικο Ν (Λημνιό). Επιτρεπόμενες: Αγούμαστος Β, Αμφιόνη Ν, Βερτζαμί Ν, Κατσακούλιας Ν, Κοζανίτης Β Πετροκόριθο λευκό Β, Τσαούσι Β, Φειδιά Ν. 11.4: Ν. Α. ΛΕΥΚΑΔΟΣ Συνιστώμενες: Βαρδέα Β, Βερτζαμί Ν, Λαγόρθι B, Μαλαγουζιά Β, Χλώρες Β, Merlot N. Επιτρεπόμενες: Ασπροβέρτζαμο Β, Γλυκοπάτι Ν, Θειακό Ν (άνω των 800 μέτρων), Κορινθιακή Ν, Μαυροδάφνη Ν, Πατρινό Ν. 1. Ο εκθετικός αριθμός 1 σημαίνει ότι η ποικιλία είναι συνιστώμενη σε περιοχές με υψόμετρο από 350 μέτρα και άνω. Σε μικρότερα υψόμετρα είναι απλώς επιτρεπόμενη. 2. Ο εκθετικός αριθμός 2 σημαίνει ότι η ποικιλία είναι προσωρινά επιτρεπόμενη. 3. Ο εκθετικός αριθμός 3 υποδηλώνει ομάδες ποικιλιών λευκών ή έγχρωμων υπό διερεύνηση και ταυτοποίηση, πχ. στα Μαυρούδια εντάσσονται ποικιλίες με το όνομα Μαυράκι (Λακωνία), Μαυρόστυφο (Αργολίδα) κ.λ.π. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συνιστώμενες : Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Calmeria B, Cardinal Rs, Gold B, Italia B, Superior seedless B, Victoria B. Επιτρεπόμενες: Αετονύχι Β, Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί Β(Κέρινο), Σιδερίτης Rs, Φράουλα Rs , Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Crimson seedless Rs. 2. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συνιστώμενες : Αετονύχι Β, Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B, Superior seedless B, Victoria B. Επιτρεπόμενες: Αετονύχι Β, Αυγουλάτο Β (Κολοκυθάτο), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Ραζακί Β ( Κέρινο), Σιδερίτης Rs, Φράουλα Rs, Calmeria B, Cardinal Rs, Muscat Reine des Vignes B, Victoria B. 3.ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνιστώμενες : Αττική Ν, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Alphonse Lavallee N, Cardinal Rs, Italia B, Nevado B, Victoria B. Επιτρεπόμενες: Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Πέλλα Ν, Σιδερίτης Rs, Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Aurora N(2), Calmeria B, Cardinal Rs, Crimson seedless Rs, Muscat Reine des Vignes B, Perlon N(2), Rutilia B(2), Superior seedless B. 4. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συνιστώμενες:
Επιτρεπόμενες:Αετονύχι Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs 5. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συνιστώμενες: Αττική Ν, Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Όψιμο Εδέσσης Β (Αμάσσι, Καρατζόβας, Φούστανη), Πέλλα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Ραζακί μαύρο Ν, Σιδερίτης Rs, Σουλτανίνα Β, Alphonse Lavallee N, Calmeria B, Cardinal Rs, Italia B, Perlette B, Victoria Β Επιτρεπόμενες : Βεργίνα Β, Καρυδάτο Β, Κωνσταντίνα Β, Λευκάς Β, Μοσχάτο Αμβούργου, Όψιμο Εδέσσης Β (Αμάσσι, Καρατζόβας, Φούστανη), Όψιμο Σουφλίου Β, Ραζακί μαύρο Ν, Σουλτανίνα Β, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs, Autumn N (2), Calmeria B, Crimson seedless Rs, Marou (2), Muscat Reine des Vignes B, Red Thompson Rs (2), Superior seedless B, Superior Rally Rs (2). 6. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ Συνιστώμενες : Ραζακί(Κέρινο), Italia Β, Victoria B. Επιτρεπόμενες: Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Όψιμο Σουφλίου Β, Ραζακί Μαύρο Ν, Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs, Calmeria B. 7. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Συνιστώμενες: Ραζακί Β (Κέρινο), Αττική Ν, Αετονύχι Β, Σουλτανίνα Β, Φράουλα Rs, Victoria B Επιτρεπόμενες:Αυγουλάτο Β (Κολοκυθάτο), Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Σιδερίτης Rs, Cardinal Rs 8. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Συνιστώμενες : Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Superior seedless B. Επιτρεπόμενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Φράουλα Rs, Calmeria B, Victoria B. 9. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συνιστώμενες: Aττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Superior seedless B. Επιτρεπόμενες: Μοσχάτο Αλεξανδρείας Ν, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Φράουλα Rs, Calmeria B, Crimson seedless Rs, Victoria B. 10. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Συνιστώμενες : Αττική Ν, Ραζακί Β (Κέρινο ), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Italia B, Victoria B. Επιτρεπόμενες: Ελλάς Β, Θεσσαλονίκη Β, Ιθάκη Rs, Λευκάς Β, Πέλλα Ν, Ραζακί μαύρο Ν, Φράουλα Rs, Aledo B, Alphonse Lavallee N, Centennial B(2), Crimson seedless Rs, Flame seedless Rg (2), Ohanez B, Red Globe Rg (2), Superior seedless B. 11. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Συνιστώμενες : Kορίθι Β, Ραζακί Β (Κέρινο), Σουλτανίνα Β, Cardinal Rs, Victoria B. Επιτρεπόμενες : Αετονύχι Β, Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Προβατίνα Ν, Ραζακί Β (Κέρινο), Σιδερίτης Rs, Τσαούσι Β, Φράουλα Rs, Cardinal Rs. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Α) Ποικιλίες για παραγωγή σταφίδων Ν. Α. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Συνιστώμενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΑΧΑΙΑΣ Συνιστώμενες: Κορινθιακή Ν. Ν. Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συνιστώμενες: Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Συνιστώμενες: Κορινθιακή Ν Ν. Α. ΗΛΕΙΑΣ Συνιστώμενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συνιστώμενες: Σουλτανίνα Β Ν. Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Συνιστώμενες: Κορινθιακή Ν. Ν. A. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Συνιστώμενες: Κορινθιακή Ν, Σουλτανίνα Β Ν. A. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Συνιστώμενες: Σουλτανίνα Β Ν. A. ΛΕΥΚΑΔΟΣ Συνιστώμενες: Κορινθιακή Ν Ν. A. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Συνιστώμενες: Κορινθιακή Ν Ν. A. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Συνιστώμενες: Σουλτανίνα Β Ν. A. ΧΑΝΙΩΝ Συνιστώμενες: Σουλτανίνα Β Β) Ποικιλίες για την επεξεργασία του αποστάγματος οίνου Επιτρεπόμενες: Οι συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες αμπέλου για τους Νομούς που αναφέρονται στον Τίτλο Ι. Σημειώσεις- Επεξηγήσεις: Οι κύριες ποικιλίες αναφέρονται με έντονα γράμματα και ακολουθούνται: α) με τα αρχικά γράμματα που δηλώνουν το χρώμα της σταφυλής ως εξής: B (Λευκή), Ν (Μαύρη), Rs ( Ροζέ) και Rg (Κόκκινη) και β) μέσα σε παρένθεση από τα συνώνυμα αυτών ΤΙΤΛΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Συνιστώμενες: 31 Richter, 99 Richter, 110 Richter, 41 B Millardet de Grasset, 420 A Millardet de Grasset, 1103 Paulsen, 140 Ruggeri, SO4

"Vagaios ampelourgos"

"Οίνος και παίδες αληθείς...".

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.126 δευτερόλεπτα
Powered by Kunena Φόρουμ