file ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

Περισσότερα
19/01/2011 08:30 #4672 από KLASSIKOS
KLASSIKOS απάντησε στο θέμα: ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ
Αγαπητοί φίλοι, επανερχόμενος καί εγώ, μέ κάποια καθυστέρησι, νά ευχηθώ Καλή Χρονιά καί ευλογημένος ο μόχθος.
" Γεναρη μηνα κλαδευε φεγγαρι μην κοιταζεις ελεγαν οι παλιοι!!! "
Τό ανοίξαμε τό θέμα στήν 1η σελίδα τού παρόντος, πέρυσι, καί επανέρχομαι στό επίμαχο σημείο, πλατιάζοντας έτι περισσότερον.(Νά μή παραπονείται καί φίλος ο Νίκος ο Κοτσαλής!).
Γιατί επανέρχεσαι; Δέν σού αρκούν τόσα σχετικά συμβουλευτικά sites; θά έλεγε κάποιος. Μέχρις καί ...πότε θά κουρέψης τήν κεφαλή σου, ή τό γκαζόν σέ συμβουλεύουν! Τά ευρίσκω μάλλον αυτοματοποιημένα καί μού δημιουργούν σύγχυσι έως καί αντιφάσεις. Συμβουλή χωρίς τεκμηρίωσι; "Καλύτερη" επιλογή χωρίς νά διευκρινίζης ποίο τό γεγονός καί ποία η πρότασις καί σέ ποίες παραμέτρους /μεταβλητές στηρίζεσαι γιά τήν μεγιστοποίησι; Είπαμε ..., «καί Έλληνες σοφίαν ζητούσι..»
Γιά ποίο λόγο νά τό ψάξω; Πρώτα από ενδιαφέρον καί από ερωτηματικά σχετικά μέ τήν εμπειρία μου, καί όχι μόνον τήν δική μου.Όλοι μας ως (ή σάν) καλλιεργητές θά έχομε προσέξει ότι τά αποτελέσματα κάποιων δραστηριοτήτων δέν είναι πάντοτε τά αναμενόμενα, όχι τά συνήθη. Σέ κάποιες περιπτώσεις, η επιτυχία είναι εξαιρετική καί καυχώμεθα γιά τούτο, (έσκισα!, τό πέρασα τό μάθημα ..πού λέγει καί ο σπουδαστής...). Αντιθέτως, κάποιες άλλες, τά αποτελέσματα είναι ... άστα νά πάνε ..
Γιά παράδειγμα, μπορεί:
- νά σπείρης βίκο τόν Φλεβάρη καί ... νά είναι όλο καρπό!- νά βάλης κρεμμύδι (κοκκάρι) πρός τόν Μάη, σχεδόν ξερικό, καί νά γίνεται πολύ καλύτερο από εκείνο πού έβαλες τόν Μάρτη καί άς τό επότιζες καί τό ελίπαρισες!- νά κόψης καί νά παραχώσης μοσχεύματα τόν Φλεβάρη καί ... νά τά φάνε τά μαμούνια σάν νά ήσαν στήν έρημο καί ξύλο αλλού νά μήν ηύρισκαν!- νά κόψης ξυλεία τόν Αύγουστο - Σεπτέμβρη, ως εσυνήθιζες, καί ... νά σκωροφάη ... λές καί ήταν κομμένη τήν άνοιξι! - νά σπείρης σπόρους μέ διαφορά ολίγων ημερών, τά μέν νά πετάξουν μέ ζωντάνια, τά δέ νά βγούν κακεχτικά, ή άλλα τά οποία εφύτρωσαν πολύ καλά, στήν συνέχεια νά ασθενήσουν!
Καί δεδομένου τού ceteris paribus, χωρίς κάποια ουσιαστική αλλαγή στό περιβάλλον, κάτι μάς φταίει, όχι εμείς, (μέ έκοψε ! ... πού λέγει κι ο σπουδαστής). Οι πιό «προληπτικοί» λένε πώς «δέν είχε φεγγάρι», δηλαδή ότι δέν ήταν στήν φάσι τού φεγγαριού πού θά έπρεπε. Μά εμείς .. τό φεγγάρι .. δέν είναι αυτό πού βλέπομε; καί τί άλλο δέν ξέρομε; Ποίοι οι κύκλοι - φάσεις τού φεγγαριού καί ποίες οι επιρροές;Ο κύκλος τής φωτεινότητας τής σελήνης, «Νέα σελήνη - Πανσέληνος» είναι κάτι πού όλοι, προφανώς, γνωρίζομε. Δέν είναι μόνον ο μόνος. Οι κύκλοι τής «Ανερχομένης - Κατερχομένης» σελήνης όπως καί ο κύκλος «Απόγειο -Περίγειο», (αλλά καί κάποιες άλλες φάσεις), ασκούν καί αυτοί αντίστοιχες επιρροές, όπως υποστηρίζεται.

Οι κύκλοι τής σελήνης καί οι σχετικές επιρροές. (Ό,τι ήξερα καί ό,τι επί πρόσθετο ηύρηκα, στήν συνέχεια):Κύκλος: «Νέα Σελήνη - Πανσέληνος» , (29.53 ημέρες):
Καθώς βαίνομε πρός τήν πανσέληνο, οι βλαστικές δυνάμεις, δηλαδή οι δυνάμεις γιά τήν ανάπτυξι τών μερών τών φυτών, φαίνονται νά είναι ενισχυμένες, (ανάπτυξις καί σφρίγος: μεγένθυσις τών σπόρων, ταχεία ανάπτυξις τών φυτών, καθώς καί θρέψιμο γιά τήν αποκατάσι τομών). Ιδαίτερη έντασις, στήν κινητικότητα τών χυμών, τίς βλαστικές δυνάμεις καί τήν φωτοσύνθεσι, παρατηρείται κατά τό δεύτερο τέταρτο. Η παρουσία ασβεστίου στό έδαφος ενισχύει περισσότερον τήν τάσι αυτή καί μπορεί νά δώση τήν εντύπωσι γιά επιμήκυνσι τής βλαστικής περιόδου. Δυό ημέρες πρίν τήν πανσέληνο, οι βλαστικές δυνάμεις, αρχίζουν νά ελαττώνονται σημαντικά καί φθίνουν διαρκώς καθώς πάμε πρός τήν χάσι.Στίς 2-3 ημέρες πού μεσολαβούν πρός τήν Πανσέληνο φαίνεται ότι υπάρχει μιά αύξησις τής υγρασίας τής γής καί μιά τάσις γιά βροχή. (Απ’ όσον ενθυμούμαι, εκεί κατά τόν Σεπτέμβρη καί 2-3 ημέρες πρίν τήν πανσέληνο, ο καιρός, τίς περισσότερες φορές, μάς εχάλαγε τά σχέδια!) Οι σπόροι, κοντά στήν πανέληνο, διαθέτουν μιά γρήγορη βλαστική ικανότητα, φούσκωμα. Όμως, τούτη μπορεί νά αποδειχθή μαλακή καί επιρρεπής σέ επιθέσεις μυκήτων, ιδίως σέ συνθήκες μέ υψηλή θερμοκρασία καί υηξημένη υγρασία. Σέ περιόδους ψυχροτέρων εποχών, (ή κλίματος), η τάσις αυτή μετριάζεται καί μπορεί νά καταλλήγη σέ πιό θετικά καί σταθερά αποτελέσματα.Κατά τήν πανσέληνο, η υγρή λίπανσις απορροφάται καλύτερα. Η πανσέληνος δέν ευνοεί μόνον τήν ανάπτυξι τών φυτών. Όπως φαίνεται, υπάρχει μιά αύξησις στήν δραστηριότητα τών εντόμων καί στά εσωτερικά παράσιτα τών οργανισμών. Ειδικά καί μάλιστα μέ ηυξημένη δροσιά καί υγρασία, στήν φάσι αυτή, ευνοείται σημαντικά η ανάπτυξις μυκήτων σέ όλα τά φυτά.. Πρός τήν Νέα Σελήνη, η τάσις τών χυμών πού αποσκοπούν στήν ανάπτυξι τών φυτών, στό σφρίγος, είναι λιγότερο ισχυρή.Εδώ, η δραστηριότητα επικεντρώνεται περισσότερον στό υπόγειο μέρος, μέσα στό έδαφος καί τούτο ευνοείται περισσότερον από τήν παρουσία πυριτίου στό έδαφος.

Ο κύκλος «Ανερχομένη - Κατερχομένη» Σελήνη (27.321 ημέρες)
( Η παρούσα παράγραφοςδιωρθώθηκε - αντεκατεστάθη στίς 18/1/2012)
Η
πορεία τής Σελήνης στόν ουρανό, όπως φαίνεται από τήν γή, δέν είναι πάντα η
ίδια. Μερικές φορές κινείται υψηλότερα, πρός τόν ουρανό, μερικές φορές
χαμηλότερα, πρός τόν ορίζοντα.

Ο Ήλιος ακολουθεί παρόμοια ανερχομένη - κατερχομένη πορεία στόν ετήσιο κύκλο
του, καθώς διέρχεται μπροστά από τούς 12 αστερισμούς. Τό καλοκαίρι, ό ήλιος,
(στό Β. ημισφαίρειο καί στό μεσουράνημά του), ανατέλει ΒΑ, καθώς ανέρχεται
κινείται λίγο Ν, μεσουρανεί καί δύει ΒΔ. Σταδιακά, η ανατολή του μετατοπίζεται
όλο καί πιό Α - ΝΑ καί η δύσις του όλο πιό Δ-ΝΔ. Έτσι, φθάνοντας στόν χειμώνα,
ανατέλει ΝΑ, ανερχεται από τόν ορίζοντα λίγο πρός τό μέσον τού ουρανού χωρίς νά
μεσουρανεί, καί γυρίζει καί δύει πρός τά ΝΔ.
ακολουθείται –
επαναλαμβάνεται , ή συμπληρώνεται από τήν σελήνη στό διάστημα τού μηνιαίου
κύκλου της (27.321 ημέρες). Ο
κύκλος τής μετατοπίσεως αυτού τού τόξου πού διαγράφει ο ήλιος μεταξύ τών
εποχών, σέ ένα έτος,
Ισοδύναμα δέ, ή Σελήνη θά διαγράφη προδευτικά ένα τόξο τό οποίο θά
διαγράψη ο Ήλιος τούς επομένους μήνες. Έτσι, δύο εβδομάδες περίπου μετά τήν Νέα
Σελήνη, φθάνοντας στήν Πανσέληνο ( μέ τήν Γή ανάμεσα στήν Σελήνη καί τόν Ήλιο),
η Σελήνη θά διαγράφη στόν ουρανό τό τόξο στό οποίο θά εκινείτο ο Ήλιος
στήν εκ διαμέτρου αντίθετη εποχή –μήνα.
Η σελήνη στήν αρχή της, στήν Νέα
Σελήνη, ανατέλει μαζί μέ τόν Ήλιο καί κινείται (σχεδόν) μαζί του, στό ίδιο
τόξο, έως τήν δύσι των. Δήλαδή, στήν Νέα Σελήνη, (η Σελήνη ανάμεσα στόν Ήλιο καί
τήν Γή), τό φεγγάρι θά ευρίσκεται εμπρός από τόν αστερισμό πού ευρίσκεται καί ο
Ήλιος τήν εποχή αυτήν. Βαθμιαία καί καθώς προχωράμε πρός τήν Πανσέληνο, η
Σελήνη μένει όλο καί πιό πίσω από τόν Ήλιο, ή, μέ άλλα λόγια, μετακινείται
στούς επομένους (πρός τήν ανατολή) αστερισμούς, είς τούς οποίους ο Ήλιος θά
φθάση διαδοχικά τούς επόμενους μήνες.
από τόν αστερισμό τού Τοξότη =
τό χαμηλωτερο τόξο, καί σταδιακά μέσα σέ 14 περ. ημέρες, κινούμενο σέ όλο καί
ανερχόμενο τόξο = ανερχομένους αστερισμούς , δηλαδή αφού διέλθη- προσπεράση
τούς αστερισμούς τού Αιγόκερως, τού Υδροχόου, τών Ιχθύων, τού Κριού καί τού
Ταύρου, θά φθάση, στήν Πανσέληνο, στόν αστερισμό τών Διδύμων, στό ζενίθ. Εμπρός
από κάθε αστερισμό ευρίσκεται περίπου 2-2.5 ημέρες. Μετά τόν αστερισμό τών
Διδύμων, τό τόξο του θά αρχίση νά κατέρχεται πάλιν καί, σέ 27.32 ημέρες θά
ευρεθή πάλιν στό χαμηλώτερο σημείο – τόξο, στόν αστερσμό τού Τοξότη. Επειδή
όμως ο κύκλος τής φωτεινότητος τής Σελήνης είναι περίπου 29.5 ημέρες, στίς
επόμενες 2-2.5 ημέρες, τό φεγγάρι καί στήν Νέα του Σελήνη θά φθάνη στόν επόμενο
αστερισμό, δηλαδή γιά τά τέλη Γεννάρη –αρχάς Φλεβάρη, στόν αστερισμό τού
Αιγόκερως. Στό (επόμενο) αυτόν αστερισμό, όμως, θά έχη προχωρήσει καί Ήλιος
λόγω εποχής. ), θά διαγράφη τό χαμηλώτερο τόξο
πορείας του, από ΝΑ πρός ΝΔ. Τό ίδιο καί τό φεγγάρι στήν Νέα Σελήνη. Καθώς τό
φεγγάρι γεμίζει (καί επειδή, εδώ, άλλο χαμηλώτερο τόξο δέν υπάρχει), η Σελήνη θά
διαγράφη όλο και υψηλώτερα τόξα κάθε φορά φθάνοντας στό ζενίθ, στήν Πανσέληνο,
όπου θά διαγράφη τό τόξο πού θά έκανε ό Ήλιος στήν εκ διαμέτρου αντίθετη εποχή –
μήνα, δηλαδή στό τέλος τού Ιουνίου, όταν θά ευρίσκετο στόν αστερισμό τών
Διδύμων. Πιό συγκεκριμένα, στήν εποχή αυτήν, τό φεγγάρι εξεκίνησε στήν Νέα
Σελήνηό οποίος Τοξότης σημαδεύει τόν φωτεινό Αντάρη στόν προηγούμενο
αστερισμό τού Σκορπιού, επειδή ο τελευταίος έφαγε τόν φωτεινό Ωρίωνα πού
ευρίσκεται στήν άλλην άκρη...!Γιά παράδειγμα, πρός τά
Χριστούγεννα –αρχές Γεννάρη, όταν ο Ήλιος ευρισκόμενος εμπρός από τόν αστερισμό
τού Τοξότη (
!), τού Σκορπιού καί φθάνοντας πάλιν στόν
Τοξότη, διαγράφει όλο καί μικρότερα –χαμηλώτερα τόξα πορείας, λέγεται φάσις
«Κατερχομένης Σελήνηςδαγκάνες τού ΣκορπιούΗ φάσις
αυτή κατά τήν οποίαν η Σελήνη, μετά τόν αστερισμό τού Τοξότη καί μέχρις νά
φθάση στόν αστερισμό τών Διδύμων, διαγράφει στήν πορεία της όλο καί υψηλώτερα
τόξα, λέγεται καί φάσις «Ανερχομένης Σελήνης», ή φάσις ανερχομένων αστερισμών
γιά τήν Σελήνη. Αντιθέτως, η φάσις μετά τούς Διδύμους, κατά τήν οποίαν η Σελήνη
διερχομένη εμπρός από τούς αστερισμούς τού Καρκίνου, τού Λέοντα, τής Παρθένου,
τού Ζυγού ( » , ή κατερχόμενοι αστερισμοί.
Στήν εποχή
αυτήν, αρχάς Γεννάρη, ή φάσις τής ανερχομένης Σελήνης συμπίπτει μέ τήν φάσι τής
Σελήνης στή γέμιση, καί η χάσις μέ τήν κατερχομένη Σελήνη. Τό καλοκαίρι, τέλη
Ιουνίου –αρχάς Ιουλίου, συμβαίνει ακριβώς τό αντίθετο. Εκεί, στήν Νέα Σελήνη τό
διαγραφόμενο τόξο από τήν (Νέα) Σελήνη καί τόν Ήλιο είναι τό υψηλώτερο καί,
καθώς η Σελήνη πηγαίνει πρός τήν γιόμιση όλο καί θά κατέρχεται, ενώ, από τήν
Πανσέληνο καί μετά όλο καί θά ανέρχεται.
αυτών τών εποχών, η κοινή τομή – σύμπτωσις τών φάσεων φωτεινότητος τής
Σελήνης καί ανερχομένης ή κατερχομένης Σελήνης (τόξου) όλο καί λιγοστεύουν
μέχρις νά φθάσουν στό αντίθετο.
απομακρυνόμεθα από τά σημεία Καθώς
θά συνεχίση νά κατέρχεται έως ότου φθάση στόν Τοξότη, (περίπου
γιά 7-9 ημέρες, μετά τήν Νέα Σελήνη). Μετά τόν Τοξότη, η Σελήνη θά αρχίση νά
ανέρχεται καί επειδή γεμίζει θά φθάση στήν Πανσέληνο (αρχάς Οκτωβρίου), στόν
αστερισμό όπου θά ευρίσκετο ο Ήλιος στήν εκ διαμέτρου αντίθετο εποχή, δηλαδή
κάπου μεταξύ Ιχθύων καί Κριού όπου ευρίσκεται ο Ήλιος τόν Απρίλιο. . Στόν Σκορπιό, η σελήνη θά
φθάση ύστερα από 5-6 ημέρες μετά τήν Νέα Σελήνη καί,Μάλιστα, σέ αυτό τό χρονικό σημείο θά παρατηρήσετε λίγο πίσω από τήν Σελήνη
όπου πάει νά δύση, τόν φωτενό Αντάρη τού ΣκορπιούΓιά παράδειγμα, πρός τό τέλος
Σεπτεμβρίου, όπου ό (κατερχόμενος) Ήλιος ευρίσκεται στόν αστερισμό τής
Παρθένου, εκεί θά ευρίσκεται καί η Νέα Σελήνη, δύοντας κοντά στό ίδιο σημείο
όπου δύει καί ο Ήλιος. Καθώς η Σελήνη γεμίζει καί μετά από 2-3 ημέρες, οπότε
είναι πιό ευδιάκριτη, θά παρατηρήσετε ότι πάει καί δύει όλο καί πιό Νοτιώτερα.


Πιό χαρακτηριστικό, βέβαια, είναι αυτό πού γνωρίζουν όλοι οι χωρικοί, ότι κατά
τίς 20+ τού Νοέμβρη, όταν ο Ήλιος έχει μπή στόν Σκορπιό, η Πανσέληνος, εκεί,
πάει αντάμα μέ τήν Πούλια (τίς Πλειάδες), η οποία ανήκει στόν (ανερχόμενο)
αστερισμό τού Ταύρου. Ο Ήλιος ευρίσκεται στόν αστερισμό τού Ταύρου από τά μέσα
τού Μαΐου καί μετά.
.Επειδή στήν φάσι εκείνη ευνοείται πολλαπλώς τό «φύλλο»,
σκόπιμον είναι νά αποφεύγεται τό κλάδευμα – βλαστολόγημα – κορυφολόγημα, αλλά
καί τίς 3-4 ημέρες (στόν Σκορπιό) πρίν τήν Πανσέληνο τού Ιουνίου, όπως επίσης
θά έλεγα τίς 3- 4 ημέρες μετά τήν Νέα Σελήνη τού Ιουνίου, (στόν Καρκίνο))
αστερισμό τού Σκορπιού. κατερχόμενο μέν, αλλά υγρό, δέΑντιθέτως, από τά μέσα Μαΐου έως
μέσα Ιουνίου, η Πανσέληνος θά ευρίσκεται στόν (
Γιά
τίς ακριβείς ημερομηνίες τής θέσεως – φάσεως τού φεγγαριού ο ενδιαφερόμενος
μπορεί νά συμβουλευθή ένα σχετικό siteθά
συνιστούσα εκείνο τής Μaria Thun. . Γιά πιό έτοιμο ημερολόγιο
(τέλος τής διωρθώσεως καί σημειώνεται ότιη gr.hellas-demeter έχει δώσει τήν έκδοσι τού ’12.)
Η ανερχομένη περίοδος είναι, κατ’ αναλογίαν, όπως η ζεστή εποχή του χρόνου, μέ τήν δραστηριότητα νά επικεντρώνεται κυρίως στό επάνω μέρος τού φυτού. Οι χυμοί καί οι δυνάμεις τού φυτού, (παρ’ όλο πού οι δυνάμεις αυτές λαμβάνουν χώρα κάτω από τό έδαφος), κινούνται πρός τά επάνω, δίνοντάς του μιά ζωτικότητα (ανάπτυξι καί κυρίως τελειοποίησι). Η κατερχομένη περίοδος, από τήν άλλη πλευρά συνδέεται μέ τή δραστηριότητα κάτω από τήν επιφάνεια τού εδάφους και μπορεί να συγκριθή μέ τήν δροσερή ή κρύα εποχή του έτους. Στήν φάσι αυτή, οι χυμοί είναι καθοδικοί καί ενώ τά ανώτερα μέρη τού φυτού απλώς συντηρούνται, ή ξυλοποιούνται, τά κατώτερα μέρη καί ιδιαίτερα οι `ρίζες του, ενεργοποιούνται σχετικά περισσότερον.

Κύκλος «Απόγειο - Περίγειο» τής σελήνης, (27.5 ημέρες) Καθώς η σελήνη κινείται σέ μιά έλλειπτική τροχιά γύρω από τήν Γη, (σέ περίοδο 27.5 ημερών), φθάνει σέ ένα πλησιέστερο σημείο της πρός τήν Γη, τό περίγειο καί στό πιό απόμακρο, τό απόγειο. Η σελήνη στό περίγειο φαίνεται σχετικά μεγαλύτερη, αλλά δέν είναι πρόσφορο μέτρο γιά νά υπολογίσωμε τίς φάσεις αυτές. Η ακριβής ώρα των μπορεί νά υπολογισθή, (γιά παράδειγμα βλ. καί < www.pantou.gr/lunar.htm >) . Ο χρόνος τού απογείου καί τού περιγείου φέρνει μια περίοδο stress γιά τά φυτά. Στο περίγειο, οι επιδράσεις τής σελήνης είναι έντονες, όπως καί στήν πανσέληνο. Καί εδώ, αναμένεται μεγαλύτερη υγρασία στήν Γή καί μιά τάσις γιά ανάπτυξι μυκήτων, επιθέσεις εντόμων καί ασθένεια. Άν συμβαίνει τό περίγειο νά εμφανίζεται κοντά στήν Πανσελήνο, τότε οι τάσεις αυτές εντείνονται καί γιά τούτο θά πρέπη νά προνοούμε 2-3 ημέρες ενωρίτερον γιά τήν φυτοπροστασία τους. Επίσης, φυτά πού έχουν σπαρθή - φυτευθή στό περίγειο, αναμένεται νά είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στίς ασθένειες. Εμπειρικά, έχει διαπιστωθή ότι η σπορά - φύτευσις στό απόγειο φαίνεται νά δίνη ταχύτερη ανάπτυξι, αλλά (τού’λάχιστον) εις βάρος τού καρπού. Ως τόσον, τό απόγειο ευνοεί τό φύτευμα τής πατάτας καί τών σιτηρών, (μεγαλύτερος πολλαπλασιασμός τών κονδύλλων, ενώ η σπορά τους στό περίγειο δίνει λιγότερους, αλλά, μεγαλύτερους κονδύλους).
Λοιπές φάσεις θέσεως τής σελήνης.
Η σελήνη, ως εκτιμάται, αντανακλά εντονώτερον τίς ιδιότητες τών πλανητών όταν ευρίσκεται εκ διαμέτρου αντίθετα μέ αυτούς, (καί τήν Γή στό μέσον). Πιό απτό παράδειγμα η θέσις της μέ τόν Ήλιο, κατά τήν πανσέληνο. Σέ τέτοια αντίθεσι έρχεται καί μέ τούς άλλους πλανήτες τού ηλιακού συστήματος. Πιστεύεται ότι, από όλες αυτές τίς θέσεις, αυτό πού επηρρεάζει περισσότερον τά φυτά είναι ή αντίθεσίς της μέ τόν Κρόνο (γιά καλό `ρίζωμα, αντοχή καί ενεργοποίησι τού υφισταμένου πυριτίου, φύτευσις 1 ημέρα πρίν) καί τόν Δία (γιά τήν ανάπτυξι, - 1 ημ.).Αντιθέτως, αρνητικοί θεωρούνται οι κόμβοι, όταν η τροχιά της τέμνει (+-3 ώρες) τήν εκλειπτική άλλου πλανήτη, όπου θά μπορούσε νά συμβή καί μιά έκλειψις.

Τί συνιστάται κατά περίπτωσι φάσεως:
Γενικά, δέ υπάρχει σύμπτωσις απόψεων-εκτιμήσεων. Παρατίθεται στήν συνέχεια σχετικές απόψεις, μάλλον `ραφιναρισμένες. Δραστηριότητες σχετιζόμενες μέ τίς φάσεις φωτεινότητας τής σελήνης:
Γενικά, μέ αυξανομένη τήν φωτεινότητα σπέρνομε φυτά γιά τελική χρήσι στήν ίδια εποχή, (συνήθως φυλλώδη, ή γιά νωπά), ενώ στήν ελαττωμένη φωτεινότητα σπέρνονται τά βολβώδη καί φυτά γιά συλλογή σέ άλλη εποχή. Δημητριακά καί σιτηρά δύνανται νά σπαρθούν σέ όποια δήποτε φάσι. Πρός τό 1ο τέταρτο, (2-3 ημέρες πρίν): - Ευνοείται η σπορά γιά τά φυλλώδη, τό αγγούρι, καί μάλλον γιά τό μπιζέλι - αρακά, καί τό φασόλι, (νωπά). Πρός τήν Πανσέληνο (2-3 ημέρες πρίν): - Σπέρνομε τούς σπόρους καί σέ περιόδους υγρές καί ψυχρές. Προτιμώνται φυτά πού θά δώσουν νωπό - χυμώδη καρπό. (Εδώ, πιό ευνοημένα φαίνονται νά είναι τά καρότα καί τά πατζάρια). - Αποφεύγομε τήν σπορά - φύτευσι φυτών πού είναι ευαίσθητα ή επιρρεπή σέ μυκητιάσεις. - Υγρή λίπανσι, - Φυτοπροστασία καί έλεγχος τών εντόμων, Πρός τό 3ο τέταρτο, (2-3 ημέρες πρίν):- Ευνοείται η φύτευσις βολβωδών φυτών (κρεμμύδι, σκόρδο, πατάτα κλπ, εκτός καρότου καί τεύτλου), δημητριακά καί σιτηρά, τόν χειμώνα, προτιμώτερο γιά θέρο, Πρός τήν Νέα Σελήνη:- Σπέρνομε τούς σπόρους άν η περίοδος είναι θερμή - καλοκαιρινή,- Μεταφύτευσις,- Κλάδευμα,- Συλλογή βολβοδών καρπών, (γιά διατήρησι)- Κοπή ξυλείας (νέα σελήνη + - 2 ημ.),- χλωρή λίπανσις Δραστηριότητες πού συνιστώνται κατά τήν Ανερχομένη Σελήνη:- Φυτοπροστασία καί έλεγχος εντόμων, κατά τήν ανερχομένη περίοδο,- Στά νοτιότερα καί θερμότερα κλίματα συνιστάται σπορά όλων τών σπόρων, κατά τήν διάρκεια τής ανερχομένης σελήνης. Στά βορειότερα καί ψυχρότερα, η σπορά συνιστάται μόνον κατά τήν κατερχομένη φάσι. Εδώ, κάποιοι, περισσότερον ασχολούμενοι μέ τίς επιρροές τών αστερισμών, όταν η σελήνη ευρίσκεται εμπρός των, συνιστούν ειδικώτερα:- Η καλλιέργεια τού εδάφους καί η σπορά - φύτευσις νά γίνεται ανάλογα τού είδους ή τού σκοπού της. Πιό συγκεκριμένα, επιλέγομε, μέ βάσι τήν «σιδερική» σελήνη, Αστερισμό* (ανερχομένο) / γιά καλλιέργεια προσανατολισμένη γιά :Αιγόκερω (γή -`ρίζα) / γιά `ριζώδη, ή βολβώδη, (αρχή ανερχομένης σελήνης)Υδροχόο (αέρα, φώς - άρωμα) / γιά άνθη καί αρωματικάΙχθείς (νερό -φύλλο) / γιά φυλλώδηΚριού (θερμότης - καρπός) / γιά καρπόΤαύρο (γή -`ρίζα) / γιά `ριζώδη, ή βολβώδηΔίδυμοι (νερό -φύλλο) / γιά φυλλώδη, (ζενίθ ανερχομένης σελήνης) Στήν περίοδο αυτήν καί ειδικώτερα όταν η σελήνη ευρίσκεται εμπρός από τόν αστερισμό τού Υδροχόου, ή στούς Διδύμους, συνιστάται η συλλογή φρέσκων φρούτων καί λαχανικών, γιά άμεση κατανάλωσι, ή φυτών γιά παρασκευή φαρμάκων, ή εκχυλισμάτων, χόρτου γιά ζώα (νωπό ή γιά ενσίρωσι),Αντίθέτως, στήν Κατερχομένη περίοδο, συνιστάται:- σπορά, (κυρίως γιά καρπό στίς ημέρες τού Λέοντα, `ριζωδών στήν Παρθένο - Ζυγό καί φυλλωδών στόν Καρκίνο καί τόν Σκορπιό), - Συγκομιδή τών ριζωδών καρπών καί βολβών γιά διατήρησι, σέ ημέρα αντίστοιχου αστερισμού, (εδάφους -ρίζας = Παρθένου), - Κόψιμο, ή κλάδευμα τών οπωροφόρων δένδρων, στήν κατάλληλη εποχή καί κυρίως στό αστερισμό τού Λέοντα (γιά καρπό), ή τής Παρθένου (γιά δυνάμωμα), αλλά καί στήν αντίστοιχη ημέρα «φωτός -αέρα», (στόν Ζυγό), όπως καί στόν Σκορπιό. (Στήν ανοδική φάσι καί εφ' όσον εκ τών πραγμάτων οι χυμοί είναι περιορισμένοι , συνιστάται στήν περιοχή τού Αιγώκερω).- Μεταφύτευσις φυτών καί δένδρων,- Καλλιέργεια τού εδάφους, εμπλουτισμός του μέ κομπόστ, αλλά καί παρασκευή αυτού, Επίσης, μιά Διευκρινίζεται, εδώ καί εφιστάται η προσοχή τού αναγνώστη στό ποίο σύστημα υπολογισμού χρησιμοποιεί ο κάθε εισηγητής, ή site, γιά τόν αστερισμό. Αναφέρονται δύο: η «σιδερική» σελήνη, πού είναι καί η φυσική θέσις, καί τό «τροπικό» ημερολόγιο τό οποίο χρησιμοποιούν καί οι αστρολόγοι καί, όπως λένε, είναι καθαρά «συμβολικό». Τά δύο αυτά ημερολόγια δέν συμπίπτουν απόλυτα καί στήν περίπτωσι τής σελήνης μπορεί νά έχουν απόκλισι ως καί 2 ημέρες. Στήν περίπτωσι δέ τού ηλίου, η «συμβολική» θέσις προηγείται τής φυσικής κατά 20 ημέρες περίπου.ευνοϊκή χρονική στιγμή γιά μιά σπορά θεωρείται τέτοια, εφ’ όσον η σελήνη παραμείνει στόν κατάλληλο αστερισμό γιά 1.5-2 ημέρεςΣυστάσεις γιά τίς ημέρες Απογείου -ΠεριγείουΗ σπορά θά πρέπη νά πρέπει να αποφεύγεται 12 ώρες πρίν καί μετά τίς ώρες αυτές (εκτός από τίς πατάτες, ή καί σιτηρά, στό απόγειο!).
ref.: www.jpibiodynamics.org/content/calendarrecommendations.html , www.lunarium.co.uk/calendar/gardening.jsp , intunewithmoon.findhornpress.com/?tag=ascending-moon , www.angelicorganics.com/Stirrings/stirringscontent.php?contentfile=farming , www.biodynamics.in/calendar.htm , www.astrologie-info.com/mocal.cgi?language=eng&sidtrop=sid , (καί ό,τι άλλο εύρετε από ημερολόγια .pdf γιά τό 2011 πού ακόμη δέν έχουν κυκλοφορήση πλήρως)
Διόρθωσις, ένα ακόμη πού ηύρηκα τήν τελευταία στιγμή: (θά αδικούσα τόν Παναγιώτη τόν Σαϊνατούδη άν τό παρέλειπα!)
www.peliti.gr/docs/thun/thun_2011.pdf
(άν καί οι Βόρειοι ασχολούνται περσσότερον μέ τίς τριανταφυλλίες παρά μέ τά αμπέλια, πιστεύω ότι τούτο μπορεί νά βοηθήση)

Τά σχόλια τού γράφοντος; Σαφώς καί υπάρχουν κάποιες πιό ευνοϊκές χρονικές στιγμές, (ώρα, ημέρα εποχή..), αλλά καί κάποιες πιό δυσμενείς. Δέν θά ζήση μόνον ο καλλιεργητής, αλλά καί τά μαμούνια! Δέν αντιλέγω στά παραπάνω, μή δέ καί τά υιοθετώ άκριτα. Τά ψάχνω. Όσον αφορά τίς φάσεις φωτεινότητος τού φεγγαρού, εκείνο πού ξέρω καλύτερα είναι ότι: καλλιεργητικές εργασίες γίνονται μέ τήν ελαττωμένη φωτεινότητα, μάλλον γιά λόγους `ριζώματος καί αντοχής. Πιστεύω ότι οι παράγοντες: περιοχή, περιβάλλον, καιρός, θά πρέπη νά λαβμάνονται υπ’ όψιν πανω απ’ όλα. Καί εδώ, δέν βλέπω κάποια πρότασι από τούς σχετικούς εισηγητές, όπως ούτε καί μιά ποσοτική εκτίμησι τών αλληλεπιδράσεων. Γιά ‘μένα τό πρώτο πράγμα είναι η εποχή, πότε έχει μάθει τό φυτό νά αντιδρά σέ αυτήν τήν πρόκλησι.
Τό 1965, τό φθινόπωρο, η πρώτη- πρώτη βροχή (καί συνάμα ο χειμώνας) ήλθε μέ καθυστέρησι 2 μηνών, (σέ σχέσι μέ ό,τι συνέβαινε άλλοτε). Ήταν 10 η ώρα τό πρωΐ όταν έπιασε η βροχή. Στίς 2 η ώρα τό μεσημέρι, τά `ριζόχορτα είχαν πετάξει χορταράκι 2 εκ.! Σέ άλλη περίπρτωσι, τούτο θά έπαιρνε γύρω στίς 3 ημέρες.Φασόλια εβάλαμε σταδιακά πέρυσι από τά μέσα τού Φλεβάρη έως τά τά τέλη σχεδόν τού Μάρτη, (προνοώντας τήν αδυναμία μας γιά πότισμα!). Άν καί ο καιρός (ζεστός) δέν επαρουσίασε κάποια σημαντική αλλαγή, τά πρώτα ...επήγαν χαμένα! Τά ξαναβάλαμε. Έχουν καί εκείνα τό δικό τους ημερολόγιο, βλέπεις.
Ειδικώτερα, όσον αφορά τό timing έχω, από τήν εμπειρία μου) επιφυλάξεις.
Γιά παράδειγμα, φυτά, ή σπόροι πού εβλάστησαν άμεσα, χωρίς νά προλάβουν νά κλώξουν, ή νά `ριζώσουν ικανοποιητικά, μή τά μακαρίζετε πρίν άν φθάσουν στήν εποχή γιά τόν σκοπό πού εφυτεύθησαν.
Κρεμμύδι (κοκκάρι) πού γιά κάποιον λόγο (υπερβολική υγρασία, ποικιλία, φάσις σελήνης) επέταξε ενωρίς, ... χαμένο επήγε μετά από 1-2 μήνες! Αντιθέτως, εκείνο πού άρχισε νά πετάη μετά από 7-10 ημέρες, μετά τόν 2ο μήνα εστοίχιωνε. Σπανάκι, 5-6 κλάρες γιά σπόρο, είχε η μάννα μου, εκεί έξω στήν αυλή καί έφθανε τό ένα μέτρο. Γιά πολλά χρόνια, ούτε τό έσπερνε, μή τε τό έσκαβε. Μόνο του εφύτρωνε απ’ ό,τι ετιναζόταν καί, απλώς, τό ‘βοτάνιζε καί τό αραίωνε. Εκείνο πού έσπερνα εγώ, μόνον 2-3 φορές εξεπέρασε σημαντικά τό αυτοφυές.
Τί θέλω νά είπω; Ο κάθε σπόρος, ευρισκόμενος στήν γή νά κλώθη, ξέρει καλύτερα εκείνος πότε θά εκπτυχθή. Αρκεί όταν τό περιβάλλον πού τού τό επιτρέπει (υγρασία κ.ά.) νά μή διαταραχθή, ή μή διακοπή επάνω στήν διαδικάσία τής φάσεως αυτής.
Πρίν από 3 χρόνια, εκεί μετά τά μέσα τού Σεπτέμβρη, έριξε 2 νερά καί εβγήκε τό χορτάρι. Μέτά, όμως, καί γιά δυό μήνες περίπου, τό επήρε γαϊδουροκαλόκαιρο καί ξέρα. Όχι μόνον τά χόρτα εξεράθησαν, αλλά καί οι ελιές έστριψαν, κυριολεκτικά. Άν καί στήν συνέχεια ο χειμώνας ήταν πολύ βροχερός καί χωρίς κρύο, χορτάρι η γής δέν εμάλλιασε, ως τά μέσα τού Μάρτη!
Αυτή είναι η εμπειρία μου. Έτσι, θά συμφωνούσα καί εγώ, ότι οι ημέρες (+ -1) καμπής τών φάσεων, πανσέληνος, νέα σελήνη, απόγειο, περίγειο, θά πρέπη νά αποφεύγωνται γιά σχετικές καλλιεργητικές εργασίες, τούλάχιστον γιά λόγους διαταράξεως. Στό διά ταύτα, καί.. γιά τό κλάδευμα:- Πρώτα απ’ όλα στήν εποχή πού τό έχεις μάθη τό αμπέλι σου νά τό κλαδεύης. - Τό δεύτερο πού ενδιαφέρει στόν κλάδο είναι η βέργα νά είναι, όσον γίνεται «στεγνή», νά κοιμάται. Όχι τόσον γιά τήν απώλεια τών χυμών (πτωχοί σέ θρεπτικά συστατικά), όσον γιά τήν αποφυγή νά διαταραχθή η όποια λειτουργία τού φυτού έχει αρχίσει. Εκτιμώ ότι τόν Γεννάρη, ανεξαρτήτως φεγγαριού, η κυκλοφορία τών χυμών στό κοιμώμενο κλήμα ευρίσκεται στό σημείο τής κατώτερης καμπής της, (στράγγισμα, αλλά καί ψημένη βέργα). Από τίς αρχές τού Φλεβάρη θά αρχίση νά ξυπνά, πρός τά επάνω. Είναι καί η εποχή του. Υποθέτω ότι αυτό ήταν η λογική τής σχετικής `ρήσεως.
- Από ‘κεί καί πέρα, όμως, συνιπολογίζονται καί άλλοι παράγοντες, παράμετροι, μεταβλητές καί τί θέλεις νά αποφύγης, ή νά επιτύχης: Ο «Γεννάρης» στά νησιά είναι ο Δεκέμβρης, στίς ψυχρότερες περιοχές είναι ο Φλεβάρης... Άν επιδιώκης μεγαλύτερη καρποφορία τό κλαδεύης αργότερα, καί γιά πιό ασφάλεια γιά τό παγετό, αλλά μέ τό ενδεχόμενο νά τό εξαντλήσης. Άν προσβλέπης σέ δυνάμωμα, τό κλαδεύης κανονικά, ενωρίς, αλλά καί μέ `ρίσκο γιά τόν παγετό. (Άν όμως τό πιάση ο πάγος επάνω στήν δακρυρροοία ..., δέν είναι καθόλου καλό, βλ. Setoinos). Μετά έρχονται οι καιρικές συνθήκες: Δέν κλαδεύης ποτέ μέ βροχή, δέν κλαδεύης μέ αέρα, ούτε μέ πάγο (ιδίως όταν δακρυρροεί), αλλά μόνον μέ καλό καί στεγνό καιρό. Υποθέτω ότι οι Αλκυονίδες ημέρες τού Γεννάρη, προσέφεραν καί μιά βάσι γιά τήν αναφερόμενη `ρήσι. Τέλος, λάβε υπ’ όψιν σου ότι απουσία κυκλοφορίας χυμών, συνεπάγεται καί αδυναμία τού φυτού νά αντιμετωπίση τούς μύκητες - εισβολείς - ασθένειες τού ξύλου (ίσκα καί ευτυπίωσι, άν δέν έχης προνοήση γιά τήν επούλωσι τών τομών). Έτσι, εγώ, θά διάλεγα πρός τά μέσα τού Φλεβάρη, πρός τό τελευταίο τέταρτο, ή/καί καθοδική σελήνη, (σέ αυτό υπάρχει σύμπτωσις απόψεων). Λιγοστοί οι χυμοί, καί πρίν από τήν μεγάλη άνοδο τίς επόμενες ημέρες, (λόγω εποχής καί σελήνης) .
Στόν παρόντα χρόνο καί πιό συγκεκριμένα:
μετά τίς επόμενες ημέρες, Πέμπτη 20/1 (πανσέληνος= Χ), Παρασκ.- Σαββ 21-22/1 (περίγειο= Χ), θά επρότεινα:
Από Κυρ. 23/1, (απόγευμα), έως Κυρ. 30/1 πολύ καλά θά έλεγα. Από 30/1 έως Τετάρτη 2/2 καλά, (Πέμπτη 3/2 νέα σελήνη = Χ ), Παρασκ. 4/2 καί Σαβ. 5/2 θά έλεγα καλά, επίσης. Στήν συνέχεια, πάμε μετά τήν Παρ.18/2 καί Σάββατο 19/2, (πανσέληνος = Χ καί περίγειο= Χ) : από Κυρ. (απόγευμα) 20/2 έως Σάββ 26/2 (πολύ καλά), καί 26-28/2 θά έλεγα σχετικά καλά. (από 'κεί καί πέρα θά πρέπη νά μετρήσης περισσότερον τό φεγγάρι!)
Είθε....
KLASSIKOS

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
19/01/2011 09:54 #4673 από setoinos
setoinos απάντησε στο θέμα: ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ
Αγαπητέ Νίκο τα δάκρυα για τα μέρη μας είναι εξαρετικά επίφοβα, αυτός είναι και λόγος του πρώιμου κλαδέματος.[Αποφυγή δακρύων]

όταν κλάδευα όψιμα ήταν μαθηματικώς σίγουρο, ότι κάπιος παγετός θα με αιφνιδιάσει.

Φίλε KLASSIKOS μας έλειψες .Γράφεις ότι η βέργα πρέπει να είναι ΄΄όσον γίνεται στεγνή΄΄ επίσης ότι οι καιρικές συνθήκες πρέπει να επιτρέπουν αυτή την εργασία,΄΄καλός και στεγνός καιρός΄΄.Συμφωνώ απολύτως. ΄ Να προσθέσω όμως ,ότι, αμέσως μετά το κλάδεμα αλείφω τις τομές με βορδιγάλειο πολτό έτσι μειώνω τις πιθανότητες μόλυνσης.

Όσο για το ΄΄ ξύπνημα ΄΄ στα μέρη μας ,καλό Μάρτη.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
20/01/2011 03:44 #4677 από mesogitis
mesogitis απάντησε στο θέμα: ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ
Φιλε Νικο Κοτσαλη εχεις pm(μηνυμα)!

Οινος ευφραινει καρδιαν ανθρωπου!!!!

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
20/01/2011 14:02 #4681 από Nikos Kotsalis
Nikos Kotsalis απάντησε στο θέμα: ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ
Αγαπητοί φίλοι ευχαριστώ για τις απαντήσεις και τα μηνύματά σας.
Τελικά χρειάζεται μία υπενθύμηση, πάντα βγαίνει κάτι καινούργιο, έτσι δεν είναι φίλε Κλασικέ; και συ φίλε Γιώργο μακάρι να πάνε όλα καλά.
ΝΚ

Pura vida!

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
24/01/2011 08:22 #4702 από KLASSIKOS
KLASSIKOS απάντησε στο θέμα: ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ καί (φεύ) Κάψιμο από Παγετό
"Μή τό κόβης καί πολύ τό δένδρο, παιδί μου. Θά `ρίξη κ'άνα δυνατό πάγο καί θά τό κάψη απ' ολότελα! ..", έλεγαν οι πιό έμπειροι όταν μαζεύαμε τίς ελιές. Πολλά είχαν ζήσει μέ τόν παγετό, ή τό χιόνι, όπως εγνωρίσαμε καί 'μείς. Νά μή βλέπης τόν Γεννάρη πράσινο σπαρτό -χόρτο, αλλά μόνον κίτρινο-σάπιο στρώμα καί νά φαντάζη σάν τόν Αλωνάρη! Νά βλέπης τά ξυνά νά καίγονται σέ ελάχιστες ημέρες. καί , κάπως ασυνήθιστα, νά καίγονται ολοκληρωτικά ελιόδενδρα, όχι μικρά, αλλά πολλών δεκαετιών.
Αμπέλι καμμένο από τόν πάγο, ευτυχώς, δέν έχω είδη (εκτός περιωρισμένων συμπτωμάτων). Καί, μακάρι νά μήν γνωρίση κανένας. Γιά τούτο καί ερωτώ, νά μάθω, νά κατανοήσω τόν "μηχανισμό" αυτής τής καταστροφής.
Η κρίσιμη εποχή γιά τόν πάγο είναι ως τό 1ο δεκαήμερο τ' Απρίλη. Στήν πιό καταστροφική του δράσι δέν συντελεί μόνο ο βαθμός τού ψύχους, αλλά καί η διάρκειά του. Όμως, τόνν πιό καταλυτικό `ρόλο,τόν παίζει τό "αμάθητο" τού δένδρου, (δέν συζητώ γιά τά λαχανικά), καί πόσον αυτό ξεγελάσθηκε καί΄'ξανοίχθηκε σέ τέτοιον καιρό. Οι αμυγδαλιές, γιά παράδειγμα, πού χρόνια τώρα ανθούν καί πετάνε μές στόν Γεννάρη, πολύ σπανίως θά υποστούν ζημιά από ένα δρυμύ ψύχος, (αυτές τό χιόνι τίς καίει!). Κάποιες μικρές αριοπούλες στόν λόγγο, όμως, πού 'ξεγελάστηκαν από τόν ζεστό καιρό εφέτος καί επέταξαν, ο πάγος, μέσα στό Δεκέμβρη, τίς έκανε κυριολεκτικά "φλούδα"! Στήν μεγάλη καταστροφή πού προξένησε στίς ελιές, πρίν από λίγα χρόνια, εκείνες πού ευρίσκονται στά βορεινά, στ' απόσκια, στό πιό ψυχρό, είχαν σημαντικά μεγαλύτερες αντοχές! Γιά τ΄αμπέλι τώρα:Πέρα από τήν περίπτωσι νά τό πιάση ο πάγος πολύ αργά όταν έχει πετάξη. Τότε, ( πολύ σπάνιο), άν πάθη ζημιά θά είναι καταστροφή! Ακλάδευτο: - Άν τό πιάση νωρίς, τόν Νοέμβρη, πρίν άν `ριξη τά φύλλα, θά κάψη άμεσα τά φύλλα καί όσες βέργες δέν έχουν προλάβει νά ξυλοποιηθούν. Προφανής ζημιά άλλη, εκτός από τήν διακοπή μιάς ομαλούς διεργασίας δέν φαίνεται. - Άν τό πιάση αργά, τόν Μάρτη, ακλάδευτο, τόν καιρό πού φουσκώνει - τείνει νά πετάξη, άντε νά κάψη λίγο τά τελευταία άνω μάτια. Πολύ μικρή η ζημιά. Γιά τό κλαδευμένο κλήμα μέ κοιμώμενους τούς οφθαλμούς: - Άν ο κλαδευμένος πύρος είναι στεγνός καί τό μάτι κοιμάται δέν φαίνεται κάποια ζημιά. - Άν, όμως, ό πάγος τό πιάση αμέσως μετά τόν κλάδο καί εν όσω δακρυρροεί, τότε καί μέρος τού ξύλου μπορεί νά ξεραθή καί πιθανότατα θά κάψη καί τούς κοντινούς οφθαλμούς πού βρέχονται από τό δάκρυ. Περιοριζόμεθα στήν περίπτωσι νά τό πιάση ο πάγος, κλαδευμένο καί στό φούσκωμα τών οφθαλμών: Χρονικά, αυτή η στιγμή, τού φουσκώματος, έρχεται λίγο ενωρίτερον στ' αμπέλι πού εκλαδεύτηκε καί ενωρίς. Άν καί η διαφορά ημερών δέν είναι καί πολύ μεγάλη, γιά 'μένα τό ζητούμενο είναι ποίο κλήμα θά έχη τήν καλύτερη αντίδρσι, εκείνο πού εκλαδεύθηκε ενωρίς, όταν η βέργα ήταν στεγνή , ή εκείνο πού εκλαδέψαμε αργά καί όταν οι χυμοί είχαν ξεκινήσει; Σέ τί διαφέρει ο προσανατολισμός τού καθενός στήν φάσι αυτή καί πώς λειτουργεί ο μηχανισμός τού καψίματος από τόν πάγο;
Γιά τήν κατανόησι τού ερωτήματός μου, επαναλαμβάνω καί διευκρινίζω τό κάψιμο από τόν πάγο σέ δένδρα δύο διαφορετικών περιπτώσεων. Η πρώτη καί συνήθης εκείνη τών ξυνών. Θά καή η λεμονιά , τά φύλλα της καί από ' πάνω πρός τά κάτω, αναλόγως τήν έντασι. Κάτω από τό καμμένο, (άν δέν έχει φθάση στήν `ρίζα), θά πετάξη τήν άνοιξι. Η 2η περίπτωσις είναι εκείνη τής ελιάς, όλως διαφορετική. Ελάχιστα προφανή σημάδια στήν αρχή καί μόνον μέ τόν καιρό, λίγο τσουρουφλισμένα φύλλα καί κλαδάκια . Τό δράμα θά φανή πέρα τήν άνοιξι, όταν οι χυμοί δέν μπορούν νά κινηθούν (μάλλον) πρός τά επάνω, φουσκώνει ο κορμός, ανοίγει η φλούδα καί καταστρέφεται τό δένδρο. Καί τό σημείο αυτό δέν ευρίσκεται ψηλά, όπως στά ξυνά, αλλά πολύ χαμηλά, ως τήν `ρίζα. Προφανώς, τό ψύχος δέν ενέκρωσε τούς ιστούς στό κορμό, κάτω από ένα παχύ στρώμα φλύδας, ενώ τά πολύ πιό ευαίσθητα άνω μέρη του , (όπως φαίνεται), δέν έπαθαν τίποτα!Άν ληφθή υπ' όψιν ότι η βασικώτερη αιτία (τού'λάχιστον γιά τά μεγάλα δένδρα) είναι τό υπερβολικό κλάδευμα καί η επακόλουθη αναταραχή στήν διακίνισι τών χυμών, ώστε νά μή δύνανται νά αντιμετωπίσουν τήν αντιξοότητα τού ψύχους, αντιλαμβάνεσθε γιατί εμμένω στό ερώτημα αυτό.Άν κάποιος φίλος γνωρίζη καλώς, θά μπορούσε νά μάς διαφωτίση;
Ευχαριστώ.-
KLASSIKOS

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
24/01/2011 12:29 #4704 από setoinos
setoinos απάντησε στο θέμα: ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ καί (φεύ) Κάψιμο από Παγετό
Αγαπητέ KLASSIKOS, η διαφορά ανάμεσα στην Πελοπόνησο και την δυτική Μακεδονία είναι τεράστια.

Ξυνά ούτε να το σκεφτείς, μιά ελιά που φύτεψα κάθε χρόνο πάγωνε και έστελνε την άνοιξη ,σε τέσσερα χρόνια χάθηκε εντελώς, μιά συκιά δέκα ετών παγώνει κάθε χρόνο [τον φεβρουάριο συνήθως],μια ξυλοκερατιά χάθηκε τον πρώτο χρόνο.Και άλλα πολλά.

Ας πάμε στο αμπέλι ,τέλος Οκτώβρη αρχές Νοέμβρη,με τις πρώτες πάχνες ,διακόπτεται απότομα η βλαστική περίοδος. απο εκεί και πέρα μέχρι τέλος Φλεβάρη το φυτό είναι στεγνό. Ετσι κάνω κάθαρο τον Νοέμβρη με αρχές δεκέμβρη ,που έχει σχετικά γλυκό καιρό. τον υπόλοιπο δεκέμβρη και τον Γενάρη το αφήνω στην ησυχία του τον Φλεβάρη και μόνον όταν γλυκάνει ο καιρός ολοκληρώνω το κλάδεμα.Το δάκρυσμα ξεκινάει συνήθως μέσα Μάρτη και δυστυχώς κρατάει πάνω από είκοσι μέρες [σε είκοσι μέρες είναι μαθηματικώς βέβαιον ότι θα έχουμε παγετό,μιλάμε για την Φλώρινα ] όμως επειδή το αμπέλι έχει κλαδευτεί νωρίς οι τομές έχουν ΄΄σφραγίσει΄΄ και ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Θα μπορούσα να ολοκληρώσω το κλάδεμα τέλος Μάρτη ,όταν θα έχει ξεκινήσει το φούσκωμα των ματιών.

Αλλά επειδή εδώ μιλάμε για Φλώρινα, το 2004 έπεσε πάχνη 25 Μάη, τότε συνέβη το εξής απίστευτο,το διπλανό αμπέλι κάηκε ολόκληρο, το δικό μου, το μισό. Η διαφορά ήταν το ύψος, το διπλανό είχε το πρώτο σύρμα στους 30 πόντους, ενώ το δικό μου στους 80, αυτά που κάηκαν από ταδικά μου ήταν νεόφυτα και ήταν ακόμη χαμηλά. Δεν το γνώριζα, αργότερα διάβασα ότι η πάχνη και το κρύο είναι πιο έντονο κοντά στο έδαφος ,εγώ πάντως είχα διαμορφώσει το υψηλό σχήμα, γιά να μην σκύβω.

Τα 10 χρόνια που έζησα στην Ανδρο δεν θυμάμε να είχαν πρόβλημα παγετού.

Όσον αφορά τα άλλα δένδρα υποθέτω ότι εκτός από το κρύο μεγάλο ρόλο παίζει και η πιθανότητα αφυδάτωσης [οι κερασοπαραγωγοί, τις τομές με πάχος πάνω από το μεγάλο δάχτυλο, τις αλείφουν με μια πάστα που έχει διπλό ρόλο, κλείνει τους πόρους και προστατεύει από τις ασθένειες].

Πάντως προτιμώ να κλαδεύω παρά να γράφω.
Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
25/01/2011 02:47 #4705 από KLASSIKOS
KLASSIKOS απάντησε στο θέμα: ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ καί (φεύ) Κάψιμο από Παγετό
Αγαπητέ Γιώργο "Σετοινέ", .. ο καιρός αυτές τίς ημέρες είναι "ακατάλληλος" γιά γεωργικές εργασίες, ενώ .... "δέν θά δημιουργήση προβλήματα" γιά νά γράψης!
Σαφώς, φίλε Γιώργο, οι διαφορές κλίματος μεταξύ των περιοχών είναι μεγάλες, όχι μόνο λόγω γεωγραφικού πλάτους καί υψομέτρου, αλλά καί σέ πολλά νησιά μεταξύ τής "χώρας" καί τής ενδοχώρας. Ακόμη καί σέ τοπικές περιοχές όπου "σουδιάζουν" τά `ρεύματα, οι διαφορές μπορεί νά είναι μεγάλες σέ σχέσι μέ τήν γειτονιά τους. Η καλλιέργειες έχουν προσανατολισθή σέ ό,τι σηκώνει ο τόπος καί αντέχει τό κλίμα. Ό,τι δέν πάει ο τόπος, δέν έχει έννοια νά τό επιχειρήσης, αλλά, οριακά παλεύεις αυτό πού δέν αντέχει στό κλίμα. Μέχρις εκεί πού ευρίσκεται τό σπίτι μου φθάνουν νά ευδοκιμούν καί οι ελιές. Τά ξυνά δέν αντέχουν στό κλίμα -τόν πάγο. Οι γονείς μου, όμως, είχαν 3 μεγάλες λεμονιές καί μιά μικρότερη πορτοκαλιά. Οι γείτονες, όχι. Εφρόντιζαν τόν χειμώνα νά καλύπτουν τό έδαφος μέ κοπριά καί στρωμνή τών αλόγων καί στίς ακραίες καταστάσεις, νά καίνε άχυρα. Γιά 30+ χρόνια μέ κάποιες απώλειες τά διατηρούσαν. Μαζεύαμε τά φρούτα τους τά Χριστούγεννα καί διατηρούντο στά άχυρα ως τόν Αλωνάρη, (φυσική συντήρησις!). Κάποια χρονιά, ο πάγος, έκαψε τίς λεμονιές από τήν `ριζα, ...πάνε.... Η πορτοκαλιά υπάρχει ως δείγμα.
Η ελιά είναι 10 φορές πιό ανθεκτική στόν πάγο από τά ξυνά, μέ τήν έννοια ότι άν, (όπως συμβαίνει), μιά φορά στά 10 χρόνια ο πάγος, στά πεδινά, κάψη τά ξυνά, γιά τίς ελιές στά ημιορεινά, τούτο, θά συμβή μιά φορά στά 100 χρόνια! Όταν πρίν από λίγα χρόνια τό δρυμύ καί παρατεταμένο ψύχος έκαψε τίς ελιές, έκαψε καί όλες τίς κλάρες τής πορτοκαλιάς. Η πορτοκαλιά ξαναπέταξε. Οι ελιές, καί δή όσες προηγουμένως είχαμε αφαιρέσει, κατά τό μάζωμα, τίς μισές κλάρες, εκαήκανε ως τήν `ρίζα.
Καταλαβαίνεις, τό πρόβλημα εντοπίζεται στήν κυκλοφορία τών χυμών στό κλαδεμένο δένδρο προκειμένου νά αντιμετωπίση τίς επιπτώσεις τού ψύχους. Καί αυτό είναι τό ζητούμενο από τήν πλευρά μου, ό,τι μέ ενδιαφέρει.
Εσύ βέβαια, ως ευρισκόμενος στήν ακραία περίπτωσι, δέν είναι δυνατόν νά κλαδέψης αργά τό αμπέλι σου, διότι ο παγετός θά σέ πιάση σίγουρα πρίν άν σταματήση η δακρυρροοία. Συζητώ γιά τήν πλειονότητα εκείνων πού προτιμούν νά τό κλαδέψουν αργά, όταν κινούνται οι χυμοί καί έχοντες υπολογίσει ότι τό ενδεχόμενο τού πάγου, άν συβή, θά εύρη τό κλήμα όχι πλέον νά δακρυρροή. Στήν περίπτωσι αυτή, πιστεύουν ότι η συμεριφορά του απέναντι στόν πάγο θά είναι καλύτερη απ' ό,τι άν τό είχαν κλαδέψη ενωρίτερα καί στεγνό; Αυτό είναι τό ερώτημά μου καί ό,τι προανέφερα είναι σάν παράδειγμα- σχετικό γιά τήν τεκμηρίωσι.
Αντίστοιχα λέγεις καί εσύ γιά τίς κερασιές. Μόνον πού η επάλειψις τών τομών θά προφυλάξει τό δένδρο από τίς ασθένεις τού ξύλου. Δέν νομίζω νά συντελεί στήν αποφυγή τής αφυδατώσεως. Η "αφυδάτωσις", πιστεύω ότι θά προκληθή από τήν αδυναμία, ή αναστολή τής κυκλοφορίας τών χυμών. Η κερσιά, ως φυλλοβόλο, ίσως, έχει περισσότερη "αναλογία" μέ τό κλήμα, απ' ό,τι η ελιά. Τί λένε οι συντοπίτες σου γιά τό κλάδευμα τής κερασιάς; πότε είναι καλύτερα νά κλαδεύωνται ; γιατί;
Όσον γιά τήν συγκυρία πάχνης (δροσιάς -υγρασίας) καί ψύχους, όπως λέγεις, είναι ό,τι χειρότερο κατά τήν άνοιξι. Σέ τέτοια σημεία, ούτε πουλάκια δέν κουρνίαζουν τό βράδυ. Δέν ξέρω άν τό σχετικό ύψος τών φυτών παίζει προστατευτικό `ρόλο, αλλά εκτιμώ ότι η ύπαρξις χλόης καί η απουσία `ρεύματος αέρος επιδεινώνουν τήν κατάστασι.
KLASSIKOS

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
30/03/2011 11:50 #5125 από Picos Apicos
Picos Apicos απάντησε στο θέμα: Απορία με δάκρυα από τομές
Καλησπέρα στην παρέα, έχω κλαδέψει ένα κλήμα το οποίο βρίσκεται στην αυλή του σπιτού μου (το χρησιμοποιώ σε κρεβατίνα - κληματαριά) είναι 5 ετών, σουλτανίνα, και ενώ το κλάδεψα μέσα Γενάρη σε ξηρό και ήπιο καιρό,διαπίστωσα ότι ακόμα δακρύζει σε 4-5 τομές.Ανησυχώ μήπως μου ξεραθεί (την έχω ξαναπατήσει στο παρελθόν).Δεν έκανα καμία επικάλυψη τότε με βορδιγάλειο πολτό ή άλλο σκεύασμα λόγω του νεαρού του κλίματος.Μήπως γνωρίζει κανείς κάποιο τρόπο να το κάνω να σταματήσει να δακρύζει?? Αν κάψω τις άκρες (μου είπε ένας γείτονας) θα έχω αποτέλεσμα ή θα κάνω μεγαλύτερη ζημιά?Ευχαριστώ.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
18/01/2012 18:22 #6551 από KLASSIKOS
KLASSIKOS απάντησε στο θέμα: ΚΛΑΔΕΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ
Αγαπητοί φίλοι,


Ζυγώνει ο καιρός τού
κλαδεύματος (άν καί κάποιοι στά νησιά τά έχουν ήδη κλαδέψει).


Πολλά είπαμε, στά
προηγούμενα, γιά τίς ενδεικνυόμενες φάσεις τού φεγγαριού καί άκρην δέν ηύραμεν.
Αλλά, κάθε χρόνο, τέτοιον καιρό επανερχόμεθα. Διώρθωσα στήν περυσινή ανάρτησί μου,
στήν παρούσα θεματική ενότητα, στήν
παράγραφο πού αναφέρεται στήν ανερχομένη – κατερχομένη σελήνη, ώστε νά είναι
πιό κατανοητή καί μπαίνω στό θέμα τών ευνοϊκών ημερομηνιών γιά (ξηρό
–χειμωνιάτικο) κλάδευμα (ή καί μοσχεύματα).


Μέ βάσι τήν αρχή ότι
κατά τό κλάδεμα η βέργα νά είναι όσον γίνεται πιό «στεγνή» καί «ψημένη» καί τήν
επιδίωξι νά επιτύχομε τούτο στήν φάσι: τής εποχής, τής σελήνης (ανερχομένης –
κατερχομένης, γεμίσματος –αδειάσματος), τού συγκεκριμένου αστερισμού εμπρός από
τόν οποίο ευρίσκεται η Σελήνη καί λαμβάνοντας υπ’ όψιν, διωρθωτικά, κάποιες
δυσμενείς ημερομηνίες πού αναφέρει τό ημερολόγιο τής Maria Thun ,


ή πιό συγκεκριμένα:


Εποχή: όταν τό φυτό
«κοιμάται»,


Φωτεινότητα τής
Σελήνης: πρός τήν χάσι,


Τόξο τής Σελήνης:
κατερχομένη Σελήνη,


Αστερισμό
θερμό-καρπού, ή φωτός-αέρα : Τοξότη, Κριό (ανερχ.), Λέοντα (κατερχ.), ή:
Υδροχόου (ανερχ.), Διδύμων, Ζυγού (κατερχ.)


καί,


αποκλείοντας τίς
ημέρες : (πρός) τήν Πανσέληνο,


τό
Περίγειο (+, - 12 ώρες),


καί τίς
ημέρες δεσμού,


θά επρότεινα ως πιό ευνοϊκές ημέρες τίς
κάτωθι:Ιανουάριος
Σάββατο
- Κυριακή
21 – 22 /01/2012
Τοξότη

αλλά, καί συνέχεια (στόν Αιγόκερω), από Δευτέρα
23/1 (Νέα Σελ.), έως τήν Τετάρτη 24/1καί γιά μοσχεύματα 21-22/1 καί στίς 25-26/
1.
μετά
πάμε:
Δευτέρα
καί Τρίτη
30 - 31/01/2012
Κριό, (γιά μοσχεύματα καί κλάδο)


Φεβρουάριος

Σάββατο
- Κυριακή
4 – 5 /Φεβρ./2012
Δίδυμοι

καί, αποκλειομένης τής Τρίτης 7/2, έως Τετάρτης 8/2 απόγευμα, λόγω Πανσελήνου,
συνέχεια,

Τετάρτη απόγευμα έως
Πέμπτη μεσημέρι
08/Φεβρ./12 απογ.

ως

9 Φεβρ./ ’12 , μεσημ.
Παρθένο

αλλά
καί τήν Παρασκευή10/2 , αποκλειομένου, όμως τού Σαββάτου 11/2 λόγω Περιγείου,
μπορεί νά συνεχισθή τήν Δευτέρα 13/2 απόγευμα έως καί Τρίτη 14/2.
μετά:
Παρασκευή
έως Σάββατο
17 – 18 /Φεβρ./2012
Τοξότη

αλλά, καί συνέχεια (στόν Αιγόκερω), από Κυριακή
19/2 , έως τήν Τετάρτη 22/2, (Νέα Σελ. 21/2),
καί γιά μοσχεύματα στίς 18/2 καί στίς 22/2.
Αποκλειομένης
τής Κυριακής τής Τυρινής 26 Φεβρ.,( Maria Thun , αλλά καί λόγω ημέρας!), ό,τι απομένει από τόν Φλεβάρη είναι η

Καθαρά
Δευτέρα
27/Φεβρ./2012
Κριό

(αντί τού αετού!)

Μάρτιος

Παρασκευή- Κυριακή
απόγευμα
02- 04 απόγ./ Μαρτ./2012
Δίδυμοι

καί μετά τήν
Τρίτη


06/Μαρτ./2012
Λέοντα

καί,
λόγω Πανσελήνου 8/3 καί Περιγείου 10/3 , θά μπορείτε νά συνεχίσετε τόν κλάδο
τήν Κυριακή 11/3 έως Δευτέρα 12/3.
Πάντως,
η πιό ευνοϊκή ημέρα πού αναφέρει η Maria Thun (άν μεχρις τότε δέν έχουν ξεβλαστήση τά αμπέλια
σας!), είναι ή Τετάρτη 14 Μαρτίου ’12 , (αλλά καί η επομένη), γιά κλάδευμα, γιά
μοσχεύματα καί νά φυτέψετε φασόλια – τομάτες καί λοιπά καρπώδη.
Έ, ..από ‘κεί καί πέρα, ... δέν
ξέρω άν θά πρέπη νά τά κλαδέψετε...


Τώρα, άν δέν σάς
βολεύουν αυτές οι ημερομηνίες, ή ο καιρός δέν σταθή ευνοϊκός, ... πράξετε αυτό πού πιστεύετε. (If you do believe to it, do it!).
Καλή μας επιτυχία
KLASSIKOS
P.s. Γιά τήν φίλη τήν Ayla, πού έχει πρόβλημα νά κατανοήση τόν αλγόριθμο τής επιλογής μέ τό φεγγάρι, (μετα)-φύτευμα, κλάδευμα κ.λ.π., θά επανέλθω άλλην φορά σέ σχετικό θέμα.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Περισσότερα
03/02/2012 21:16 #6699 από skordopoulos
skordopoulos απάντησε στο θέμα: ΚΛΑΔΕΜΑ ΝΕΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ
Φίλοι μου άμπελουργοί, έπαγκελματίες ή μή γειά σας.
Τόν Μάρτιο τού 2010 έχω φυτέψει τριάντα ρίζες Μαλαγουζιά.Σέ λίγες ήμέρες θά κλείσει τά δύο χρόνι.
Τέλος Φεβρουαρίου θά κλαδέψω , όπως μάς λέει ό φίλος μας ό Klasikos ( Χαιρετισμούς κρ.Klasike ) δηλαδή άπό τίς 20/2 έως 26/2 είναι ή καλύτερη έποχή.
Τώρα θέλω νά σάς ρωτήσω.Αφού κλαδέψω νά σκεπάσω τά κλήματα - έχω τήν δυνατότητα - άμέσως μήπως καί πέσει πολύ κρύο ή πάγος άργότερα?
Ναί άκόμη¨ τό κλάδεμα θά τό κάνω 10 cm κάτω άπό τό πρώτο σύρμα πού είναι στούς 50 cm. μιά καί ό κορμός είναι όσο ό δύκτης τού χεριού μου και φυσικά
τού χρόνου τόν Μάρτιο τού 2013 θά γυρίσω δύο κληματητηδες μία άριστερά καί μία δεξιά.
Χρόνια Πολλά καί καλή άμπελουργική χρονιά.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.070 δευτερόλεπτα
Powered by Kunena Φόρουμ